Nowa wersja szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

14 kwietnia br. zaczęły  obowiązywać zmiany w „Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

Nowa wersja dokumentu (15.1) zawiera następujące zmiany:

Załącznik 4 Tabele finansowe
W IX osi priorytetowej dostosowano wysokość wkładu krajowego do realokacji środków UE.

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych
Do wykazu dodano 7 nowych projektów z sektora transportu drogowego i kolejowego oraz usunięto jeden projekt.
Zaktualizowano dane dla 9 projektów sektora transportu.

Załącznik 6 System oceny i wyboru projektów
Wprowadzono zapisy upraszczające procedurę zgłaszania i identyfikacji projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym oraz dodano nową procedurę wyboru projektów w trybie nadzwyczajnym.

 

nową wersję dokumentu można pobrać tutaj.