Jak zacząć korzystać z programu

Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność przesyłu, dystrybucji, magazynowania, regazyfikacji gazu ziemnego (forma prawna – kod 116, kod 117);
  • przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej (forma prawna – kod 116, kod 117).

Jakie środki przeznaczono na działanie 7.1?

Alokacja finansowa na działanie ze środków unijnych  wynosi 1 000 000 000 EUR. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

Działanie 7.1 Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) cechuje się brakiem typowego okresu naboru. Wnioski o dofinansowanie można składać od 21 grudnia 2014 r., aż do zakończenia programu lub wyczerpania alokacji. Innymi słowy, nabór do działania 7.1 POIiŚ ma charakter ciągły.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • budowa i/lub przebudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego wraz z infrastrukturą wsparcia dla systemu z wykorzystaniem technologii smart;
  • budowa i/lub przebudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej o napięciu nie mniejszym niż 110kV z wykorzystaniem funkcjonalności smart;
  • budowa i/lub przebudowa magazynów gazu ziemnego;
  • przebudowa możliwości regazyfikacji terminala LNG.

W ramach działania 7.1. realizowane będą projekty dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju w zakresie rozwoju sieci przesyłowych i dystrybucyjnych  z wykorzystaniem funkcjonalności sieci inteligentnej tzw. smart grid. Dobór zakresu implementowanych funkcjonalności smart grid oparty będzie na stosownej analizie uwzględniającej m.in. dojrzałość technologiczną aktywów smart potrzebnych do uzyskania poszczególnych funkcjonalności smart oraz ekonomiczne uzasadnienie ich wykorzystania (jeżeli zostanie to uzasadnione powyższą analizą, projekt implementujący nawet tylko jedną z funkcjonalności smart grid będzie uważany za kwalifikowany do dofinansowania przypadku inteligentnych sieci gazowych). Natomiast w zakresie inwestycji w obszarze przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej projekt implementujący co najmniej dwie z funkcjonalności smart grid będzie kwalifikował się do dofinansowania).

W zakresie sektora gazowego wspierana będzie budowa lub przebudowa w kierunku inteligentnej infrastruktury przesyłowej
w celu stworzenia możliwości zwiększenia stopnia dywersyfikacji zaopatrzenia w gaz ziemny lub w celu likwidacji „wąskich gardeł” w przesyle gazu. Poza tym wspierane będą także projekty w zakresie budowy lub przebudowy w kierunku inteligentnej infrastruktury dystrybucyjnej w celu likwidacji „wąskich gardeł” związanych ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na gaz w dużych centrach odbioru (np. aglomeracjach miejskich) oraz inne projekty w ramach infrastruktury dystrybucyjnej skutkujące
wprowadzeniem istotnego zakresu poprawą funkcjonalności systemu inteligentnych sieci gazowych.

Wspierana będzie również dywersyfikacja dróg zaopatrzenia w gaz ziemny poprzez przebudowę możliwości regazyfikacyjnych Terminala LNG oraz zwiększenie pojemności czynnej i zdolności odbioru podziemnych magazynowych magazynów gazu.

Na potrzeby realizacji projektów w sektorze gazownictwa przyjmuje się, że inteligentne sieci gazownicze to sieci oraz magazyny gazu wraz ze zintegrowanymi technologiami IT, które umożliwiają integrację działań uczestników rynku gazu w procesach przesyłu, dystrybucji, magazynowania i wykorzystania gazu. W szczególności inteligentne sieci powinny pozwalać na zwiększenie niezawodności dostaw gazu ziemnego, zapewnienie ciągłego, bezpiecznego dostępu do gazu, a także powinny zapewniać możliwości techniczne w zakresie oferowania klientom nowych usług, które optymalizują zużycie gazu i wpływają na poprawę skuteczności usług świadczonych obecnie. Dodatkowym atutem będzie możliwość integracji i synergii działania z innymi systemami przesyłu energii. Inteligentna sieć powinna także umożliwiać aktywne uczestnictwo użytkowników końcowych w zwiększeniu efektywności funkcjonowania sieci gazowych.

W zakresie elektroenergetyki wspierane będą przedsięwzięcia zapewniające ciągłość dostaw i bezpieczeństwo energetyczne.
− akceptacja innych paliw gazowych;
− inteligentne wykorzystanie gazu;
− kosztowo-efektywna i bezpieczna eksploatacja.
Inwestycje te obejmować będą budowę i przebudowę sieci, wymianę transformatorów oraz przebudowę stacji  elektroenergetycznych w celu likwidacji „wąskich gardeł” w przesyle energii elektrycznej. Dla projektów realizowanych w ramach działania 7.1. nie planuje się wprowadzenia obligatoryjnego wymogu dotyczącego zwiększenia możliwości przyłączania nowych odnawialnych źródeł do sieci elektroenergetycznej, jednakże takie projekty będą traktowane w sposób preferencyjny na etapie oceny. Bezpośrednim efektem działania będzie zapewnienie stabilnych dostaw energii oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zróżnicowanie źródeł i pewność dostaw nośników energii (po akceptowalnej cenie) są kluczowymi elementami bezpieczeństwa energetycznego.

Jak się starać o dofinansowanie?

Tryb pozakonkursowy. Wsparcie mogą uzyskać projekty umieszczone na Liście Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach POIiŚ.