Kwi'15

14

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Instytucja Wdrażająca dla działania 10.1 i 10.2 POIiŚ - informuje, że w dniu 8 kwietnia 2015 r. podpisał z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. aneks do umowy na realizację projektu pn.: „Gazyfikacja miejscowości w gminach Komprachcice i Dąbrowa". Koszt realizacji projektu został zmniejszony z 12,819 mln PLN do 8,972 mln PLN, maksymalne dofinansowanie zostało zmniejszone z 3,770 mln PLN do 2,736 mln PLN.


Mar'15

18

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Instytucja Wdrażająca dla działania 10.1 i 10.2 POIiŚ - informuje, że w dniu 13 marca 2015 r. podpisał z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. aneks do umowy na realizację projektu pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie nadmorskim na terenie gmin Darłowo, Mielno, Dziwnów". Koszt realizacji projektu został zmniejszony z 8,500 mln PLN do 7,451 mln PLN, maksymalne dofinansowanie zostało zmniejszone z 2,389 mln PLN do 2,067 mln PLN.


Lut'15

20

Poniżej prezentujemy stanowisko Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Gospodarki dotyczące kwestii kwalifikowalności projektu w perspektywie finansowej 2014-2020 w kontekście tzw. "efektu zachęty". Prawidłowa interpretacja powyższego pojęcia jest niezmiernie istotna, gdyż błędy na tym etapie będą skutkowały niekwalifikowalnością całego projektu, co wiąże się z uniemożliwieniem dofinansowania inwestycji z funduszy europejskich.

pobierz dokument (889 kB)

Sty'15

7

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe wytyczne w zakresie sprawozdawczości POIiŚ. Dokument wraz z opisem zmian można pobrać poniżej.

wytyczne w zakresie sprawozdawczości POIiŚ (256 kB)
opis zmian (42 kB)

Sty'15

2

Uprzejmie informujemy, że Instytucja zarządzająca PO IiŚ przesłała interpretację dotyczącą określenia możliwości dokonania zmian w projekcie, obejmującej zakresem zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków PO IiŚ 2007-2013 oraz trwałości, z którą można się zapoznać poniżej.

pobierz dokument (2722 kB)

Sty'15

2

Uprzejmie informujemy, że Instytucja zarządzająca PO IiŚ przesłała interpretację dotyczącą określenia terminu zakończenia realizacji projektu na potrzeby obliczenia okresu trwałości zgodnie z art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. (Dz. Urz. EU L 210 z 31.7.2006 ze zm.), z którą można się zapoznać poniżej.

pobierz dokument (1074 kB)

Gru'14

22


W związku z powierzeniem Ministrowi Gospodarki funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla sektora energetyka, w dniu18 grudnia br., ma miejsce podpisanie umów w sprawie wdrażania systemu realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, na lata 2014-2020. Umowy zawierane są pomiędzy Ministrem Gospodarki, reprezentowanym przez Panią Ilonę Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu oraz:

 • Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z ramienia którego umowę podpisze Prezes Zarządu NFOŚiGW, Pani Małgorzata Skucha;
 • Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym reprezentowanym przy zawieraniu umowy przez Panią prof. dr hab. Marię Ciechanowską, Dyrektor INiG-PIB,
 • Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, reprezentowanym przez Panią Agnieszkę Siemińską oraz Pana Adama Liwochowskiego, Zastępców Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach.
Umowy dotyczą powierzenia funkcji Instytucji Wdrażającej w systemie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działań w dwóch osiach priorytetowych: Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie pełnił funkcję Instytucji Wdrażającej dla poddziałania 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych”, działania 1.5 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu” i działania 1.6 „Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe”.

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy będzie pełnił funkcję Instytucji Wdrażającej dla poddziałania 1.1.2 „Budowa oraz modernizacja sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE do KSE” i działania 5.1 „Rozwój inteligentnych systemów dystrybuowania, magazynowania i przesyłu gazu i energii elektrycznej”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będzie pełnił funkcję Instytucji Wdrażającej dla działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej.”

Podstawę prawną zawarcia umów stanowi art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146).

Podpisanie umów z Instytucjami Wdrażającymi poprzedziło powierzenie przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, w dniu 19 listopada 2014 r, funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie działań z sektora energetyki, Ministrowi Gospodarki na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 będzie największym programem w nowej pespektywie 2014-2020, z budżetem rzędu 27,41 mld euro. Na dofinansowanie projektów w ramach sektora energetyka zostanie przeznaczonych z Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego blisko 2,85 mld euro.

Gru'14

15

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Instytucja Wdrażająca dla działania 10.1 i 10.2 POIiŚ - informuje, że w dniu 12 grudnia 2014 r. podpisał dwa aneksy do umów zawartych w ramach działania 10.2 Programu Infrastruktura i Środowisko:

 • Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
 • projekt pn.: "Gazyfikacja na terenie gmin Małogoszcz i Włoszczowa",
  • koszt realizacji projektu został zmniejszony z
   44,496 mln PLN do 40,582 mln PLN,
  • maksymalne dofinansowanie zostało zmniejszone z
   14,563 mln PLN do 12,938 mln PLN
 • SIME Polska sp. z o.o.
 • projekt pn.: "Rozbudowa sieci dystrybucyjnej gazowej w powiecie sochaczewskim na terenach dotychczas niezgazyfikowanych",
  • koszt realizacji projektu został zmniejszony z
   21,641 mln PLN do 18,905 mln PLN,
  • maksymalne dofinansowanie zostało zmniejszone z
   5,540 mln PLN do 4,871 mln PLN

Gru'14

15

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Instytucja Wdrażająca dla działania 10.1 i 10.2 POIiŚ - informuje, że w dniu 9 grudnia 2014 r. podpisał z G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. aneks do umowy na realizację projektu pn.: „Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica - III etap ". Koszt realizacji projektu został zmniejszony z 24,969 mln PLN do 21,615 mln PLN, maksymalne dofinansowanie zostało zwiększone z 5,330 mln PLN do 4,279 mln PLN.


Gru'14

5


W związku z koniecznością dokonania przez Instytucję Zarządzającą PO IiŚ autopoprawki w treści Zaleceń w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zostały wprowadzone zmiany w załącznikach 4a, 1a oraz 8a do ww. Zaleceń. Zmodyfikowane wersje załączników są dostępne na stronie: www.pois.gov.pl

Gru'14

5

W listopadzie br. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w imieniu Wojewody Wielkopolskiego wydał pozwolenie na użytkowanie dla II etapu nowego gazociągu Gustorzyn-Odolanów. Kilka miesięcy wcześniej takie samo pozwolenie zostało wydane dla I etapu, na odcinku Gustorzyn – Turek.

Nowy gazociąg, o łącznej długości 168 km i średnicy 700mm, zlokalizowany jest na obszarze województw wielkopolskiego (17 gmin) i kujawsko-pomorskiego (3 gminy). Całkowity koszt budowy gazociągu wynosi prawie 542 mln złotych, z czego ponad 204 mln złotych stanowi dofinansowanie unijne z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Ukończona inwestycja jest związana z budową terminala regazyfikacyjnego gazu skroplonego (LNG) w Świnoujściu. Gazociąg umożliwi przesył zwiększonych ilości gazu w dwóch kierunkach, zależnie od potrzeb, co poprawi efektywność pracy systemu przesyłowego zwłaszcza w środkowej Polsce. Ma to szczególne znaczenie, zwłaszcza, że gazociąg będzie musiał sprostać zapotrzebowaniu na transport gazu dla dwóch rozbudowywanych magazynów gazu w Mogilnie i w Wierzchowicach.

Warto również wspomnieć, że bezpośrednie korzyści z inwestycji będą widoczne w gminach na terenie których zlokalizowany jest gazociąg. Uzyskają one dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2% inwestycji zlokalizowanej terenie na terenie danej gminy. Jest to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

Gru'14

4

Uprzejmie informujemy, że Instytucja Zarządzająca PO IiŚ zatwierdziła nową wersję "Podręcznika Wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko". Zaktualizowana wersja podręcznika uwzględnia zmiany aktów prawnych i dokumentów związanych z realizacją PO IiŚ, jak również inne modyfikacje w obszarze systemu wdrażania PO IiŚ powstałe od ostatniej aktualizacji, tj. od 2011 r.

Podręcznik wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko - wersja 4.0 z 18 listopada 2014 r. (938 kB)

Gru'14

1

Instytut Nafty i Gazu – Instytucja Wdrażająca dla działania 10.1 i 10.2 POIiŚ - informuje, że w dniu 28 listopada 2014 r. podpisał cztery aneksy do umów zawartych w ramach działania 10.2 Programu Infrastruktura i Środowisko:

 • Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
 • projekt pn.: "Doprowadzenie gazu do niezgazyfikowanych rejonów powiatu kartuskiego",
  • koszt realizacji projektu został zmniejszony z
   28,304 mln PLN do 22,214 mln PLN,
  • maksymalne dofinansowanie zostało zmniejszone z
   6,920 mln PLN do 5,074 mln PLN
 • EWE Energia sp. z o.o.
 • projekt pn.: "Gazyfikacja gmin powiatu wieluńskiego i pajęczańskiego",
  • koszt realizacji projektu został zmniejszony z
   83,334 mln PLN do 64,271 mln PLN,
  • maksymalne dofinansowanie zostało zmniejszone z
   27,919 mln PLN do 17,576 mln PLN
 • Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
 • projekt pn.: "Gazyfikacja gmin Chęciny i Sitkówka-Nowiny",
  • koszt realizacji projektu został zmniejszony z
   33,975 mln PLN do 25,760 mln PLN,
  • maksymalne dofinansowanie zostało zmniejszone z
   12,356 mln PLN do 8,793 mln PLN
 • Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
 • projekt pn.: "Rozwój gazyfikacji w wybranych miejscowościach gminy Strzelin i Wiązów w powiecie strzelińskim",
  • koszt realizacji projektu został zmniejszony z
   48,063 mln PLN do 38,385 mln PLN,
  • maksymalne dofinansowanie zostało zmniejszone z
   10,711 mln PLN do 7,404 mln PLN

Lis'14

19

Instytut Nafty i Gazu – Instytucja Wdrażająca dla działania 10.1 i 10.2 POIiŚ - informuje, że w dniu 19 listopada 2014 r. podpisał z PSE S.A. aneks do umowy na realizację projektu pn.: „Budowa linii Ełk Bis-Granica RP - część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska –Litwa". Maksymalne dofinansowanie zostało zwiększone z 85,850 mln PLN do 185,850 mln PLN.


Lis'14

19

Instytut Nafty i Gazu – Instytucja Wdrażająca dla działania 10.1 i 10.2 POIiŚ - informuje, że w dniu 18 listopada 2014 r. podpisał z Gaz-System S.A. aneks do umowy na realizację projektu pn.: „Modernizacja systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku w celu poprawy jego funkcjonalności oraz optymalnego wykorzystania połączenia Polska - Niemcy". Koszt realizacji projektu został zmniejszony z 381,138 mln PLN do 247,819 mln PLN. Maksymalne dofinansowanie zostało zmniejszone z 172,551 mln PLN do 105,892 mln PLN.


Lis'14

12

Instytut Nafty i Gazu – Instytucja Wdrażająca dla działania 10.1 i 10.2 POIiŚ - informuje, że w dniu 7 listopada 2014 r. podpisał dwa aneksy do umów zawartych w ramach działania 10.1 Programu Infrastruktura i Środowisko:

 • Gaz-System S.A.
 • projekt pn.: "Gazociąg Szczecin-Lwówek",
  • koszt realizacji projektu został zmniejszony z
   750,000 mln PLN do 585,615 mln PLN,
  • maksymalne dofinansowanie zostało zmniejszone z
   221,072 mln PLN do 173,508 mln PLN
 • Gaz-System S.A.
 • projekt pn.: "Gazociąg Gustorzyn-Odolanów",
  • koszt realizacji projektu został zmniejszony z
   600,000 mln PLN do 541,891 mln PLN,
  • maksymalne dofinansowanie zostało zmniejszone z
   233,523 mln PLN do 204,625 mln PLN

Lis'14

7

Instytut Nafty i Gazu – Instytucja Wdrażająca dla działania 10.1 i 10.2 POIiŚ - informuje, że w dniu 6 listopada 2014 r. podpisał z PGNiG S.A. aneks do umowy na realizację projektu pn.: „Rozbudowa PMG Husów". Koszt realizacji projektu został zmniejszony z 83,271 mln PLN do 76,681 mln PLN. Maksymalne dofinansowanie zostało zmniejszone z 38,204 mln PLN do 35,147 mln PLN.


Lis'14

3

21 października 2014 r. przyjęto zalecenia dotyczące zamknięcia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Dokument można pobrać z naszej strony:

pobierz dokument


Paź'14

2

Instytut Nafty i Gazu – Instytucja Wdrażająca dla działania 10.1 i 10.2 POIiŚ - informuje, że w dniu 30 września 2014 r. podpisał z PSE S.A. aneks do umowy na realizację projektu pn.: „Budowa stacji 400/220/110kV Ołtarzew - część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa". Koszt realizacji projektu został zmniejszony z 219,310 mln PLN do 217,009 mln PLN. Maksymalne dofinansowanie zostało zmniejszone z 94,481 mln PLN do 93,923 mln PLN.


Paź'14

2

Instytut Nafty i Gazu – Instytucja Wdrażająca dla działania 10.1 i 10.2 POIiŚ - informuje, że w dniu 1 października 2014 r. podpisał z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. aneks do umowy na realizację projektu pn.: „Stworzenie równego dostępu do sieci gazowej na terenie powiatu gorzowskiego". Koszt realizacji projektu został zmniejszony z 23,880 mln PLN do 21,921 mln PLN. Maksymalne dofinansowanie zostało zmniejszone z 8,388 mln PLN do 7,572 mln PLN.


Wrz'14

18


12 września 2014 r. rozpoczęły się konsultacje projektu Wytycznych w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Uwagi do Wytycznych, wraz z uzasadnieniem lub propozycją zmienionych zapisów, należy zgłaszać w terminie do 17 października 2014 r. przesyłając załączony formularz na adres e-mail: poiis@mir.gov.pl.

Projekt wytycznych wraz z formularzem uwag można pobrać ze strony:
http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/kd/Strony/Konsultacje_Wytycznych_w_zakresie
_przechowywania_i_udostepniania_dokumentow_POIIS_120914.aspx


Wrz'14

17

Instytut Nafty i Gazu – Instytucja Wdrażająca dla działania 10.1 i 10.2 POIiŚ - informuje, że w dniu 12 września 2014 r. podpisał pięć aneksów do umów zawartych w ramach działania 10.2 Programu Infrastruktura i Środowisko:

 • Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
 • projekt pn.: "Gazyfikacja rejonu Włodawy",
  • koszt realizacji projektu został zmniejszony z
   79,739 mln PLN do 54,408 mln PLN,
  • maksymalne dofinansowanie zostało zmniejszone z
   27,166 mln PLN do 17,067 mln PLN
 • Avrio Media Sp. z o.o.
 • projekt pn.: "Budowa sieci gazowej w Gminie Golina",
  • koszt realizacji projektu został zmniejszony z
   11,438 mln PLN do 11,055 mln PLN,
  • maksymalne dofinansowanie zostało zmniejszone z
   4,776 mln PLN do 4,079 mln PLN
 • G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.
 • projekt pn.: "Budowa sieci gazowej wraz zprzyłączami w ramach projektu Czernica - III etap",
  • koszt realizacji projektu został zmniejszony z
   29,328 mln PLN do 24,969 mln PLN,
  • maksymalne dofinansowanie zostało zmniejszone z
   6,830 mln PLN do 5,330 PLN
 • Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
 • projekt pn.: "Gazyfikacja gmin Chęciny i Sitkówka-Nowiny",
  • koszt realizacji projektu został zmniejszony z
   46,964 mln PLN do 33,975 mln PLN,
  • maksymalne dofinansowanie zostało zmniejszone z
   17,561 mln PLN do 12,356 mln PLN
 • Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
 • projekt pn.: "Gazyfikacja na terenie gmin Małogoszcz i Włoszczowa",
  • koszt realizacji projektu został zmniejszony z
   79,545 mln PLN do 44,496 mln do PLN,
  • maksymalne dofinansowanie zostało zmniejszone z
   28,582 mln PLN do 14,563 mln do PLN

Wrz'14

2

W nawiązaniu do informacji z 1 sierpnia 2014 r. w sprawie działań związanych z nabyciem, przygotowaniem, produkcją lub koprodukcją materiałów programowych przeznaczonych do emisji w telewizji i internecie, poniżej prezentujemy stanowisko Instytucji Koordynującej Narodowe Ramy Odniesienia w przedmiotowej sprawie.

pobierz dokument


Sie'14

1

Poniżej przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko w sprawie prawidłowości rozumienia art. 16 lit b) Dyrektywy 2004/18/WE. Zgodnie z otrzymaną informacją rekomenduje się, aby przy podejmowaniu działań związanych z nabyciem, przygotowaniem, produkcją lub koprodukcją materiałów programowych przeznaczonych do emisji w telewizji i internecie nie korzystać z wyłączenia ze stosowania przepisów ustawy, na podstawie art. 4 pkt 3 lit. g) do czasu wyjaśnienia sprawy.

pobierz dokument


Lip'14

15

Instytut Nafty i Gazu – Instytucja Wdrażająca dla działania 10.1 i 10.2 POIiŚ - informuje, że w dniu 11 lipca 2014 r. podpisał z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. aneks do umowy na realizację projektu pn.: „Gazyfikacja miejscowości w gminach Herby, Blachownia, Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów i Krzepice". Koszt realizacji projektu został zmniejszony z 188,487 mln PLN do 21,542 mln PLN. Maksymalne dofinansowanie zostało zmniejszone z 52,08 mln PLN do 5,552 mln PLN.


Lip'14

8

Instytut Nafty i Gazu – Instytucja Wdrażająca dla działania 10.1 i 10.2 POIiŚ - informuje, że w dniu 4 lipca 2014 r. podpisał z Gaz-System S.A. aneks do umowy na realizację projektu pn.: „Gazociąg Jeleniów-Dziwiszów". Koszt realizacji projektu został zmniejszony z 124,6 mln PLN do 121,2 mln PLN. Maksymalne dofinansowanie zostało zmniejszone z 43,728 mln PLN do 42,445 mln PLN.


Cze'14

25

Instytut Nafty i Gazu – Instytucja Wdrażająca dla działania 10.1 i 10.2 POIiŚ - informuje, że w dniu 23 czerwca 2013 r. podpisał z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. dziesięć aneksów do umów pn.:

 • Południowo-wschodnie zasilanie miasta Gdańsk wraz z gazyfikacją Wiślinki i Wyspy Sobieszewskiej,
  • koszt realizacji projektu został zmniejszony z
   138,760 mln PLN do 135,301 mln PLN,
  • maksymalne dofinansowanie zostało zmniejszone z
   34,502 mln PLN do 33,206 mln PLN
 • Budowa sieci gazowej w/c relacji Szczytno-Młynowo-Muławki k/Kętrzyna oraz gazyfikacja gmin,
  • koszt realizacji projektu został zmniejszony z
   123,322 mln PLN do 91,709 mln PLN,
  • maksymalne dofinansowanie zostało zmniejszone z
   41,446 mln PLN do 27,073 mln PLN
 • Budowa sieci gazowej w/c relacji Brodnica - Nowe Miasto Lubawskie - Iława DN 300 oraz gazyfikacja gmin.,
  • koszt realizacji projektu został zmniejszony z
   112,979 mln PLN do 94,696 mln PLN,
  • maksymalne dofinansowanie zostało zmniejszone z
   38,018 mln PLN do 29,921 PLN
 • Doprowadzenie gazu do niezgazyfikowanych rejonów powiatu kartuskiego,
  • koszt realizacji projektu został zmniejszony z
   28,769 mln PLN do 28,304 mln PLN,
  • maksymalne dofinansowanie zostało zmniejszone z
   7,092 mln PLN do 6,920 mln PLN
 • Gaz ziemny - energia dla pokoleń, gazyfikacja gmin Dobrcz i Koronowo,
  • koszt realizacji projektu został zmniejszony z
   24,726 mln PLN do 22,201 mln PLN,
  • maksymalne dofinansowanie zostało zmniejszone z
   8,642 mln PLN do 7,461 mln PLN
 • Gaz ziemny - energia dla pokoleń, gazyfikacja gmin Rypin i Osiek,
  • koszt realizacji projektu został zmniejszony z
   31,212 mln PLN mln do 25,613 PLN,
  • maksymalne dofinansowanie zostało zmniejszone z
   11,796 mln PLN mln do 9,069 PLN
 • Gaz ziemny - energia dla pokoleń, gazyfikacja miejscowości Łochowo, Łochowice oraz Lisi Ogon w gminie Białe Błota,
  • koszt realizacji projektu został zmniejszony z
   24,144 mln PLN do 23,705 mln PLN,
  • maksymalne dofinansowanie zostało zmniejszone z
   8,529 mln PLN do 7,871 mln PLN
 • Rozbudowa systemu dystrybucyjnego gazu na terenie aglomeracji białostockiej,
  • koszt realizacji projektu został zmniejszony z
   21,063 mln PLN do 21,027 mln PLN,
  • maksymalne dofinansowanie zostało zmniejszone z
   6,901 mln PLN do 6,880 mln PLN
 • Zapewnienie dostępu do gazu ziemnego w m. Suwałki w oparciu o technologię LNG,
  • koszt realizacji projektu został zmniejszony z
   21,853 mln PLN do 17,501 mln PLN,
  • maksymalne dofinansowanie zostało zmniejszone z
   7,848 mln PLN do 6,062 mln PLN
 • Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie nadmorskim na terenie gmin Darłowo, Mielno, Dziwnów,
  • koszt realizacji projektu został zmniejszony z
   16,465 mln PLN do 8,500 mln PLN,
  • maksymalne dofinansowanie zostało zmniejszone z
   4,916 mln PLN do 2,389 mln PLN

Cze'14

17

Instytut Nafty i Gazu – Instytucja Wdrażająca dla działania 10.1 i 10.2 POIiŚ - informuje, że w dniu 10 czerwca 2014 r. podpisał z Polskim LNG S.A. aneks do umowy na realizację projektu pn.: „Budowa Terminalu Regazyfikacyjnego Skroplonego Gazu Ziemnego w Świnoujściu - Instalacja rozładunkowa i regazyfikacyjna". Koszt realizacji całego projektu nie zmienił się i wynosi 3 638,743 mln PLN. Maksymalne dofinansowanie zostało zwiększone z 723,8 mln PLN do 839,4 mln PLN.


Kwi'14

30

W związku z zaleceniem Instytucji Audytowej, Instytucja Wdrażająca zobowiązana została do szerszego monitorowania rozliczania dofinansowania, które zostało udzielone między innymi na zaliczki wypłacone na rzecz wykonawców, a także na rozliczenia tych zaliczek w trakcie realizacji inwestycji. W przypadku udzielania wykonawcom zaliczek, które następnie będą rozliczane w ramach refundacji, lub refundacja zostanie udzielona w ramach faktury zaliczkowej, konieczne będzie wypełnienie oświadczenia, które należy dołączyć do wniosku o płatność.

pobierz dokument

Mar'14

28

Instytut Nafty i Gazu – Instytucja Wdrażająca dla działania 10.1 i 10.2 POIiŚ - informuje, że w dniu 28 marca 2014 r. podpisał z PGNiG S.A. aneks do umowy na realizację projektu pn.: „Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice". Koszt realizacji projektu został zmniejszony z 1 853,221 mln PLN do 1 783,4 mln PLN. Maksymalne dofinansowanie zostało zmniejszone z 512,810 mln PLN do 500,236 mln PLN.


Mar'14

25

20 marca 2014 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbieta Bieńkowska podpisała zaktualizowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.16).

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ (wersja 3.16) zawiera następujące zmiany:

1. Dostosowanie dokumentu do zmienionej wersji POIiŚ (wersja 4.0), zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej C(2014)354 z 27 stycznia 2014 r. przewidującej między innymi:

 • zwiększenie stopy dofinansowania w priorytecie VII. (obejmującego m.in. sektor kolejowy i sektor transportu publicznego) do poziomu 80 proc.;
 • przeniesienie środków UE z Priorytetów pomocy technicznej (XIV. oraz XV.) na Priorytety VI. (sektor drogowy), VII. (dotyczy transportu publicznego) i XIII. (sektor szkolnictwa wyższego) w wysokości odpowiednio około 47 mln euro, 53 mln euro i 18 mln euro;
 • modyfikacje w zakresie wskaźników wykonania rzeczowego, w szczególności wartości docelowych;
 • aktualizację opisów poszczególnych Priorytetów;
2. Realokację środków UE pomiędzy działaniami w obrębie:
 • priorytetu III., tj. przesunięcie z Działania 3.1 do Działania 3.2 (około 4 mln euro);
 • priorytetu IV., tj. przesunięcie z Działań 4.4 oraz 4.5 do Działania 4.2 (około 6,3 mln euro);
 • priorytetu V., tj. przesunięcie z Działań 5.2, 5.3 oraz 5.4 do Działania 5.1 (około 0,98 mln euro);
 • priorytetu VI., tj. przesunięcie z Działania 6.2 do Działania 6.1 (około 36 mln euro);
 • priorytetu XV., tj. przesunięcie z Działania 15.1 do Działania 15.2 i 15.3 (około 0,6 mln euro);
3. W Działaniu 9.3 (sektor energetyki) doprecyzowano zapisy, aby możliwe było udzielenie wsparcia na przygotowanie dokumentacji dla projektu systemowego przewidującego modernizację energetyczną budynków szkół artystycznych, który jest planowany do realizacji ze środków POIiŚ 2014-2020;

4. Odstąpiono od obowiązku tworzenia rezerwy na procedurę odwoławczą (wprowadzono jej fakultatywność);

5. Innne zmiany aktualizujące i doprecyzowujące.

Lut'14

28

W związku z wątpliwościami dotyczącymi prawidłowości wyliczania kwot podlegających procedurze odzyskiwania, poniżej prezentujemy:

 • pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 22 lipca 2011 r. dotyczące metodologii proporcjonalnego rozliczania kwot należności głównej w trybie art. 55 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 z późn. zm.)
 • korespondencję między Ministerstwem Finansów i Ministrem Rozwoju Regionalnego w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dz. U. nr 157 poz. 2140 z późn. zm.)

pobierz dokument


Gru'13

24

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy - Instytucja Wdrażająca dla działania 10.1 i 10.2 POIiŚ - informuje, że w dniu 20 grudnia 2013 r. podpisał z OGP Gaz-System S.A. dwie umowy na realizację projektów pn.:

 • "Gazociąg Lwówek-Odolanów - przygotowanie dokumentacji projektowej".
  Całkowita przewidywana wartość inwestycji wyniesie 9 102 000,00 PLN.
  Przewidywana kwota dofinansowania wyniesie 3 572 493,05 PLN.
 • "Gazociąg Czeszów-Kiełczów - przygotowanie dokumentacji projektowej".
  Całkowita przewidywana wartość inwestycji wyniesie wynosi 2 001 271,00 PLN.
  Przewidywana kwota dofinansowania wyniesie 870 418,00 PLN.


Gru'13

11

6 grudnia 2013 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbieta Bieńkowska podpisała zaktualizowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów (wersja 3.15) zawiera następujące zmiany:

 1. realokację środków UE pomiędzy działaniami w obrębie:
  • priorytetu II., tj. przesunięcie z Działania 2.2 do działania 2.1 (około 25 mln euro);
  • priorytetu IV., tj. przesunięcie z Działań 4.3 oraz 4.5 do działania 4.2 (około 3,4 mln euro);
  • priorytetu V., tj. przesunięcie z Działań 5.2 oraz 5.3 do działania 5.1 (0,5 mln euro);
  • priorytetu VII., tj. przesunięcie z Działania 7.1 do działania 7.3 (około 120 mln euro);
  • priorytetu IX., tj. przesunięcie z Działania 9.4 do działania 9.2 (około 3,1 mln euro);
  • priorytetu XII., tj. przesunięcie z Działania 12.1 do działania 12.2 (około 13,7 mln euro).
 2. wprowadzenie możliwości zwiększenia wsparcia z Unii Europejskiej dla projektów kolejowych powyżej 85 proc., przy zachowaniu ogólnego poziomu dofinansowania na poziomie całego Działania 7.1;
 3. dla Działania 4.2 wprowadzenie możliwości odstąpienia od wstępnej oceny projektów;
 4. uzupełniono katalog potencjalnych w Działaniu 9.3 o państwowe jednostki budżetowe;
 5. doprecyzowano i zaktualizowano opis systemu oceny i wyboru projektów (załącznik 2.)
 6. w części dotyczącej procedury odwoławczej oraz projektów indywidualnych;
 7. inne zmiany aktualizujące i doprecyzowujące.

pobierz plik

Lis'13

29

29 listopada 2013 r. podpisano kolejną umowę o dofinansowanie w ramach działania 10.1 Programu Infrastruktura i Środowisko. Projekt Modernizacja systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku w celu poprawy jego funkcjonalności oraz optymalnego wykorzystania połączenia Polska - Niemcy będzie realizowany przez GAZ-SYSTEM S.A. Zakłada on powiększenie pojemności czynnej magazynu z 400 mln m3 do 500 mln m3. Całkowita przewidywana wartość inwestycji wyniesie 381 138 000 PLN. Przewidywana kwota dofinansowania wyniesie 172 551 321 PLN.

Realizacja projektu umożliwi przesyłanie gazu z punktu w Lasowie, znajdującego się na granicy polsko-niemieckiej, do odbiorców na Dolnym i Górnym Śląsku. Dzięki temu możliwe będzie zagospodarowanie nadwyżek gazu z Niemiec co przełoży się bezpośrednio na bezpieczeństwo energetyczne (główny cel X priorytety Programu Infrastruktura i Środowisko) wyrażone poprzez dywersyfikacje źródeł dostaw gazu. Inwestycja zapewni również połączenie Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice z aglomeracją Dolnego i Górnego Śląska.

Lis'13

5


Uprzejmie informujemy, że Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki organizuje konkurs fotograficzny pt. „Oryginalne spojrzenie przez obiektyw fotograficzny na projekty realizowane w ramach PO IiŚ z sektora energetyki”.

Celem konkursu jest promowanie projektów realizowanych w sektorze energetyki w ramach IX i X osi PO IiŚ, dla których Ministerstwo Gospodarki jest Instytucją Pośredniczącą. Tematyka konkursu daje możliwość zgłaszania różnorodnych zdjęć, pokazujących piękno otaczającego nas świata z wkomponowanymi obiektami zrealizowanymi w ramach projektów ww. osi priorytetowych PO IiŚ. Poniżej można pobrać regulamin konkursu oraz kartę zgłoszeniową.

regulamin konkursu
karta zgłoszeniowa

Lis'13

4

Uprzejmie informujemy, że Generalna Dyrekcja Ochrony i Środowiska (GDOŚ) zleciła opracowanie podręcznika pt. "Udział społeczeństwa w ochronie, zarządzaniu i planowaniu krajobrazu - podręcznik dobrych praktyk". Publikacja jest dostępna na stronie internetowej GDOŚ: przejdź do dokumentu

Paź'13

14

Instytut Nafty i Gazu – Instytucja Wdrażająca dla działania 10.1 i 10.2 POIiŚ - informuje, że w dniu 11 października 2013 r. podpisał z PSE Operator S.A. aneks do umowy na realizację projektu pn.: Budowa linii Ostrłęka - Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew - część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa. Koszt realizacji projektu został zmniejszony z 620,75 mln PLN do 572,23 mln PLN. Maksymalne dofinansowanie zostało zmniejszone z 255,40 mln PLN do 213,73 mln PLN.


Paź'13

14

Instytut Nafty i Gazu – Instytucja Wdrażająca dla działania 10.1 i 10.2 POIiŚ - informuje, że w dniu 10 października 2013 r. podpisał z EWE Energia sp. z o.o. aneks do umowy na realizację projektu pn.: Gazyfikacja gmin powiatu wieluńskiego i pajęczańskiego. Koszt realizacji projektu został zwiększony z 79,48 mln PLN do 83,33 mln PLN. Maksymalne dofinansowanie zostało zmniejszone z 28,06 mln PLN do 27,92 mln PLN.


Wrz'13

16

Instytut Nafty i Gazu – Instytucja Wdrażająca dla działania 10.1 i 10.2 POIiŚ - informuje, że w dniu 16 września 2013 r. podpisał z PGNiG S.A. aneks do umowy na realizację projektu pn.: Przestawienie miejscowości Ełk i Olecko z gazu propan-butan na gaz E przy zastosowaniu technologii LNG. Koszt realizacji projektu został zmniejszony z 18,61 mln PLN do 15,66 mln PLN. Maksymalne dofinansowanie zostało zmniejszone z 6,67 mln PLN do 5,54 mln PLN.


Wrz'13

13

Instytut Nafty i Gazu – Instytucja Wdrażająca dla działania 10.1 i 10.2 POIiŚ - informuje, że w dniu 10 września 2013 r. podpisał z G.EN. GAZ ENERGIA S.A. aneks do umowy na realizację projektu pn.: Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica - III etap. Koszt realizacji projektu został zwiększony z 26,45 mln PLN do 28,97 mln PLN. Maksymalne dofinansowanie zostało zmniejszone z 6,497 mln PLN do 6,489 mln PLN.


Wrz'13

4

30 sierpień 2013 r. podpisano dwie umowy o dofinansowanie w ramach działania 10.1 Programu Infrastruktura i Środowisko. Projekty Budowa linii Ełk Bis - Łomża wraz z budową stacji Łomża i stacji Ełk Bis (etap I i II) - część Projektu Połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa oraz Budowa linii Ełk Bis - Granica RP - część Projektu Połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa będą realizowany przez PSE S.A. Ich całkowita wartość wyniesie odpowiednio 487 881 026 PLN i 572 829 170 PLN. Przewidywana kwota dofinansowania wyniesie 177 570 000 PLN i 85 850 000 PLN.

Podpisanie powyższych umów umożliwi wybudowanie 85 km linii od stacji Ełk Bis do stacji Łomża oraz 111,6 km linii od stacji Ełk Bis do granicy RP. Były to dwie ostatnie umowy podpisane o dofinansowanie z PSE S.A. Efektem realizacji wszystkich 6 umów będzie zakończenie I etapu budowy "mostu energetycznego" pomiędzy Polską i Litwą. Połączenie obydwu krajów "mostem energetycznym" umożliwi wymianę trans graniczną energii elektrycznej oraz poprawi stan sieci przesyłowej w północno-wschodniej Polsce, co ma bezpośrednie przełożenie na atrakcyjność inwestycyjną tego regionu. W dłuższej perspektywie połączenie to będzie miało kluczowe znaczenie dla włączenia krajów bałtyckich, do wspólnego systemu elektroenergetycznego Unii Europejskiej.

Sie'13

20

26 sierpnia br. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego planuje rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia z funduszy europejskich w latach 2014-2020, określonych w projekcie Programu.

Proces konsultacji społecznych prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl/konsultacje-pois. Zgłaszanie uwag do projektu Programu odbywać się będzie za pomocą formularza zamieszczonego na stronie do 25 września br.

Sie'13

2

Na naszej stronie pojawił się raport z wdrażania działania 10.1 Programu Infrastruktura i Środowisko. Prezentuje on stan realizacji projektów z punktu widzenia wydatkowania dotacji im przydzielonej. Dane zawarte w raporcie zostały określone na podstawie zatwierdzonych i zarejestrowanych w Krajowym Systemie Informatycznym (KSI) wniosków o płatność.

przejdź do raportu >>

Lip'13

31

17 lipca 2013 r. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zaktualizowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów (wersja 3.14) wprowadza zmiany w priorytetach: I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII. W priorytecie X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii z Działania 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii przeniesiono 6,16 mln euro do Działania 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego.

W załączniku nr 2 zmodyfikowano opis zasad wyboru projektów w obszarze odwołań w celu uwzględnienia zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Uzupełniono zapisy w zakresie Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej odnoszących się do planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach (zgodnie z uzupełnieniem typów projektów, o czym mowa powyżej).

Dokonano również innych aktualizacji, w tym zapisów dotyczących doręczeń. Ponadto wprowadzono niewielkie zmiany o charakterze doprecyzowującym i aktualizującym.

pobierz plik

Cze'13

12

Na naszej stronie pojawił się raport z wdrażania działania 10.2 Programu Infrastruktura i Środowisko. Prezentuje on stan realizacji projektów z punktu widzenia wydatkowania dotacji im przydzielonej. Dane zawarte w raporcie zostały określone na podstawie zatwierdzonych i zarejestrowanych w Krajowym Systemie Informatycznym (KSI) wniosków o płatność.

przejdź do raportu >>

Maj'13

16

16 maja 2013 r. podpisano kolejną umowę o dofinansowanie w ramach działania 10.1 Programu Infrastruktura i Środowisko. Projekt Rozbudowa PMG Husów będzie realizowany przez PGNiG S.A. Zakłada on powiększenie pojemności czynnej magazynu z 400 mln m3 do 500 mln m3. Całkowita przewidywana wartość inwestycji wyniesie 83 271 000 PLN. Przewidywana kwota dofinansowania wyniesie 38 204 250,00 PLN.

Maj'13

9

29 kwietnia 2013 r. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła Wytyczne w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Dokument ten reguluje zasady postępowania z nieprawidłowościami stwierdzonymi w ramach Programu na różnych etapach realizacji projektu. Wytyczne obowiązują od dnia podpisania, tj. od 29 kwietnia 2013 r. Jednocześnie z tym samym dniem zostają uchylone Zalecenia nr 17/2012 w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013


Kwi'13

26

Instytut Nafty i Gazu – Instytucja Wdrażająca dla działania 10.1 i 10.2 POIiŚ - informuje, że w dniu 26 kwietnia 2013 r. podpisał z Polskimi Sieciami Energetycznymi S.A. (PSE S.A.) aneks do umowy na realizację projektu pn.: Budowa stacji 400/220/110kV Ołtarzew - część Projektu "Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa". Koszt realizacji projektu został zmniejszony z 276,61 mln PLN do 219,31 mln PLN. Maksymalne dofinansowanie zostało zmniejszone z 116,19 mln PLN do 93,92 mln PLN.


Lut'13

13

6 lutego 2013 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Adam Zdziebło, zatwierdził dokument pt. Zalecenia IZ POIiŚ nr 18/2013 dotyczące zapobiegania, identyfikowania i reagowania w przypadku symptomów oszustw w szczególności w zakresie zmów cenowych przy wdrażaniu projektów Programu Infrastruktura i Środowisko".

Zalecenia Instytucji Zarządzającej POIiŚ nr 18/2013

inne pomocne publikacje (wymienione w powyższym dokumencie):
Poradnik antykorupcyjny dla przedsiębiorców
Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
Rekomendacje postępowań anykorupcyjnych przy stosowaniu procedury udzielania zamówień publicznych

Lut'13

8

4 lutego 2013 r. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zaktualizowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów (wersja 3.12) zawiera następujące zmiany:

 • Priorytet XI:
  W Priorytecie XI Kultura i dziedzictwo kulturowe z Działania 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym przeniesiono ok. 9,76 mln euro do Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym oraz 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego (odpowiednio ok. 9,06 mln euro oraz ok. 0,70 mln euro). Proponowany kierunek i skala zmian wynika z przeprowadzonej oceny możliwości absorpcyjnych w ramach poszczególnych działań, ograniczając w ten sposób ryzyko braku pełnego wykorzystania w sektorze kultury dostępnej alokacji.
 • Załącznik nr 2 Organizacja systemu oceny i wyboru projektów:
  Do zmienionej ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. dostosowano zapisy załącznika nr 2 Organizacja systemu oceny i wyboru projektów dotyczące terminów i doręczeń w ramach systemu wyboru i oceny projektów.
pobierz plik

Sty'13

14

Instytut Nafty i Gazu – Instytucja Wdrażająca dla działania 10.1 i 10.2 POIiŚ - informuje, że w dniu 10 stycznia 2013 r. podpisał z OGP Gaz-System S.A. aneks do umowy na realizację projektu pn.: „Gazociąg Jeleniów - Dziwiszów". Koszt realizacji projektu nie uległ zmianie, natomiast zostało zmniejszone maksymalne dofinansowanie z 43,899 mln PLN do 43,728 mln PLN.


Sty'13

2

27 grudnia 2012 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zaktualizowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko.

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów (wersja 3.11) zmieniona została w części opisującej priorytet V, IX i X. W priorytecie X nastąpiły następujące zmiany:

 • W priorytecie X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii z działań 10.2 Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji oraz 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii przeniesiono środki UE (w wysokości odpowiednio o 16,63 mln euro oraz ok. 6,76 mln euro) do działania 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego (w wysokości ok. 23,39 mln euro). Proponowany kierunek i skala zmian wynika z przeprowadzonej oceny możliwości absorpcyjnych w ramach poszczególnych działań, ograniczając w ten sposób ryzyko braku pełnego wykorzystania w sektorze energetyki dostępnej alokacji.
Ponadto wprowadzono niewielkie zmiany o charakterze doprecyzowującym i aktualizującym.

Sty'13

2

31 grudnia 2012 r. podpisano kolejną umowę o dofinansowanie w ramach działania 10.1 Programu Infrastruktura i Środowisko. Projekt Budowa stacji Stanisławów – część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa będzie realizowany przez PSE Operator S.A. Całkowita przewidywana wartość inwestycji wyniesie 75 460 608,27 PLN. Przewidywana kwota dofinansowania wyniesie 34 150 125,00 PLN.

Gru'12

28

Instytut Nafty i Gazu – Instytucja Wdrażająca dla działania 10.1 i 10.2 POIiŚ - informuje, że w dniu 28 grudnia 2012 r. podpisał z Polskim LNG S.A. aneks do umowy na realizację projektu pn.: „Budowa Terminalu Regazyfikacyjnego Skroplonego Gazu Ziemnego w Świnoujściu - Instalacja rozładunkowa i regazyfikacyjna". Koszt realizacji projektu został zmniejszony z 3 499,691 mln PLN do 3 378,406 mln PLN. Maksymalne dofinansowanie zostało zwiększone z 456 mln PLN do 551,8 mln PLN.


Gru'12

27

Instytut Nafty i Gazu – Instytucja Wdrażająca dla działania 10.1 i 10.2 POIiŚ - informuje, że w dniu 27 grudnia 2012 r. podpisał z PGNiG S.A. aneks do umowy na realizację projektu pn.: „Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice". Koszt realizacji projektu został zmniejszony z 1 956,484 mln PLN do 1 853,221 mln PLN. Maksymalne dofinansowanie zostało zwiększone z 503,631 mln PLN do 512,810 mln PLN.


Gru'12

24

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi postępowań egzekucyjnych w kontekście zajmowania przez komorników wierzytelności związanych z dofinansowaniem projektów ze środków europejskich, poniżej prezentujemy stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości w przedmiotowej sprawie.

pobierz dokument


Gru'12

13

Instytut Nafty i Gazu – Instytucja Wdrażająca dla działania 10.1 i 10.2 POIiŚ - informuje, że w dniu 12 grudnia 2012 r. podpisał z PSE Operator S.A. aneks do umowy na realizację projektu pn.: „Budowa linii Miłosna - Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów – część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa". Koszt realizacji projektu został zmniejszony z 302,866 mln PLN do 289,769 mln PLN. Maksymalne dofinansowanie zostało zwiększone z 85,33 mln PLN do 120,083 mln PLN.


Lis'12

30

Instytut Nafty i Gazu – Instytucja Wdrażająca dla działania 10.1 i 10.2 POIiŚ - informuje, że w dniu 23 listopada 2012 r. podpisał z OGP Gaz-System S.A. pięć aneksów do umów pn.:

 • Gazociąg Rembelszczyzna-Gustorzyn,
 • Gazociąg Szczecin-Gdańsk,
  • koszt realizacji projektu został zmniejszony z
   1 113,624 mln PLN do 10 010 mln PLN,
  • maksymalne dofinansowanie zostało zwiększone z
   226,88 mln PLN do 268,23 mln PLN
 • Gazociąg Polkowice-Żary,
 • Gazociąg Szczecin-Lwówek,
  • koszt realizacji projektu został zmniejszony
   z 789,364 mln PLN do 750 mln PLN,
  • maksymalne dofinansowanie zostało zwiększone
   z 159,26 mln PLN do 387,845 mln PLN
 • Gazociąg Gustorzyn-Odolanów,
  • koszt realizacji projektu został zmniejszony
   z 778,360 mln PLN do 600 mln PLN,
  • maksymalne dofinansowanie zostało zwiększone
   z 175,45 mln PLN do 233,523 mln PLN

Lis'12

13


15 października 2012 r. weszły w życie Zalecenia nr 17/2012 w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego I nfrastruktura i Środowisko, stanowiące aktualizację Zaleceń z 3 lutego 2010 r.

Celem aktualizacji w/w Zaleceń jest w szczególności:

 • zastąpienie i doprecyzowanie zapisów dotychczasowych Zaleceń IZ POIiŚ nr 9/2010 w sprawie stosowania w POIiŚ stawek korekt finansowych odnośnie uchybień zidentyfikowanych przez KE w Planie Działań dla Polski na lata 2000-2006 oraz audytach KE na projektach FS w perspektywie finansowej 2000-2006,
 • uregulowanie kwestii związanych z korygowaniem nieprawidłowości wynikających z braku lub niepełnej transpozycji prawa europejskiego do prawa polskiego,
 • uregulowanie i doprecyzowanie kwestii związanych z odpowiedzialnością za proces korygowania wydatków i procedurą nadzoru określoną w Podrozdziale 12.2, pkt 7 Wytycznych w zakresie kontroli realizacji, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
 • wprowadzenie ramowej procedury odwoławczej od korekt nałożonych przez IW.

Dodatkowo, dokument obejmuje nowe zalecenia IZ POIiŚ, dotyczące sposobu interpretacji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zalecenia w ww. zakresie mają w szczególności na celu określenie przypadków, w których możliwe jest odstąpienie od nałożenia korekty.


Lis'12

9

6 listopada br., OGP Gaz-System S.A podpisał z Instytutem Nafty i Gazu pre-umowę dotyczącą projektu pn.: "Gazociąg Lwówek-Odolanów". Przedmiotowy projekt znajduje się na Liście rezerwowej projektów indywidualnych. Orientacyjny koszt całkowity projektu wyniesie 36 mln PLN. Szacunkowa kwota dofinansowania ze środków UE wyniesie 16,683 mln PLN.

Paż'12

31

31 października br., PKN Orlen S.A podpisał z Instytutem Nafty i Gazu pre-umowę dotyczącą projektu pn.: "Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do utworzenia nowych pojemności magazynowych ropy naftowej i paliw". Przedmiotowy projekt znajduje się na Liście rezerwowej projektów indywidualnych. Orientacyjny koszt całkowity projektu wyniesie 28,28 mln PLN. Szacunkowa kwota dofinansowania ze środków UE wyniesie 11,495 mln PLN.

Paź'12

24

Poniżej prezentujemy stanowisko Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko w sprawie zmiany wskaźników projektu (zarówno wskaźnika rezultatu jak i produktu) na etapie realizacji. Zgodnie ze przedstawionym stanowiskiem zmiana taka jest możliwa, ale każdorazowo wymaga indywidualnej oceny okoliczności, które wymusiły taka zmianę oraz aneksowania umowy o dofinansowanie.

pobierz dokument

Paź'12

12

W związku z pojawieniem się możliwości dofinansowania z działania 10.1 Programu Infrastruktura i Środowisko projektów polegających na przygotowaniu dokumentacji technicznej, poniżej zamieszczamy uaktualnienie do załącznika nr 3, do "Regulaminu naboru i oceny projektów indywidualnych".

Wykaz załączników wymaganych do złożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie do oceny według kryteriów formalnych i merytorycznych i stopnia projektów indywidualnych dot. przygotowania dokumentacji technicznej w ramach działania 10.1 POIiŚ

Paź'12

3

27 września 2012 r. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zaktualizowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów (wersja 3.10) zawiera następujące zmiany:

Priorytet XII:

 • W celu przyspieszenia kontraktacji środków w ramach Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia realokowano kwotę 37 500 000 euro z Działania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego do Działania 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym.
 • W związku z realokacją w Priorytecie XII odpowiednio dostosowano kwoty krajowego wkładu publicznego w ramach ogólnej alokacji PO Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Ponadto wprowadzono niewielkie zmiany o charakterze doprecyzowującym i aktualizującym.

Wrz'12

11


Poniżej prezentujemy pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie informacji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie stosowania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej w ramach realizacji przedsięwzięć współfinansowanych przez Unię Europejską.

pobierz dokument

Sie'12

20

14 sierpnia 2012 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zmienioną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jedna ze zmian dotyczy priorytetu X: Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii. Z Działania 10.2. Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji oraz 10.3. Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii realokowano odpowiednio kwoty 73 460 000 euro oraz 3 470 000 euro do Działania 10.1. Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego. Realokacja wynika z identyfikacji zapotrzebowania na dodatkowe środki w Działaniu 10.1 oraz ryzyka niewykorzystania dostępnej obecnie alokacji w ramach działania 10.2 i 10.3.

Z pełną listą zmian można się zapoznać na stronie internetowej Prograu Infrastruktura i Środowisko www.pois.gov.pl.

Sie'12

1

Instytut Nafty i Gazu – Instytucja Wdrażająca dla działania 10.1 i 10.2 POIiŚ - informuje, że w dniu 31 lipca 2012 r. podpisany został aneks do umowy dotyczącej przygotowania projektu pn.: „Podziemny Magazyn Ropy Naftowej i Paliw – Góra", realizowanego przez Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. Zmianie uległ planowany zakres projektu, oraz jego całkowity koszt, który obecnie wynosi 78,23 mln PLN (poprzednio 259,53 PLN). Mimo tych zmian, podstawowy wskaźnik jakim jest pojemność magazynowa pozostanie bez zmian, tj. na poziomie 760 tys. m3.

Lip'12

27

24 i 17 lipca 2012 r. Komisja Europejska potwierdziła przyznanie wsparcia z działania 10.1 Programu Infrastruktura i Środowisko dla dwóch dużych projektów: gazociągu przesyłowego Gustorzyn-Odolanów oraz gazociągu przesyłowego Szczecin-Lwówek. Wartość dofinansowania obu tych inwestycji wynosi blisko 335 mln zł, w tym 175,45 mln dla gazociągu Gustorzyn-Odolanów i 159,26 mln dla gazociągu Szczecin-Lwówek.

Gazociąg Gustorzyn-Odolanów będzie miał długość 168 km i będzie przechodził przez województwa wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. Początek gazociągu zlokalizowano w węźle Odolanów, natomiast koniec w węźle Gustorzyn. Gazociąg stanowi modernizację istniejącego układu przesyłowego Odolanów – Gustorzyn – Mogilno. Będzie przebiegał wzdłuż istniejącego układu łączącego bezpośrednio węzły Odolanów i Gustorzyn. Umożliwi on przesył gazu w dwóch kierunkach, oraz będzie połączony z podziemnymi magazynami gazu w Mogilnie i Wierzchowicach.

Gazociąg Szczecin-Lwówek będzie miał długość 188,3 km i będzie przechodził przez województwa zachodniopomorskie, wielkopolskie i lubuskie. Trasa gazociągu będzie się częściowo pokrywała z istniejącym gazociągiem wysokiego ciśnienia na trasie Goleniów-Lwówek.

Lip'12

26


W celu uniknięcia wątpliwości w zakresie interpretacji zapisów przez beneficjentów, IZ POIiŚ wprowadziła autokorektę do Rozdział 6.1.5 Zasad promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Z dokumentu usunięto z zapis mówiący o niedopuszczalnym opatrywaniu znakami dokumentów lub działań informacyjnych przed zawarciem umowy o dofinansowanie. Jednocześnie dookreślono, obowiązek oznakowania dotychczasowej dokumentacji dotyczącej projektu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Data obowiązywania Zasad promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pozostaje bez zmian tj. od 26 kwietnia 2012 r. Autokorekta do Rozdziału 6.1.5 ww. dokumentu wchodzi w życie 25 lipca 2012 r.

Lip'12

18

11 i 12 lipca 2012 r. Komisja Europejska potwierdziła przyznanie wsparcia z działania 10.1 Programu Infrastruktura i Środowisko dla dwóch dużych projektów: gazociągu przesyłowego Szczecin-Gdańsk oraz kawernowego podziemnego magazynu gazu Kosakowo (KPMG Kosakowo). Wartość dofinansowania obu tych inwestycji wynosi blisko 340 mln zł, w tym 227 mln dla gazociągu Szczecin-Gdańsk i 112,5 mln dla KPMG Kosakowo.

Gazociąg przesyłowy jest realizowany przez Gaz System S.A. Jest to najdłuższy gazociąg wybudowany przy wsparciu Funduszy Unijnych. Dzięki realizacji przedsięwzięcia powstanie 265 km przesyłowej infrastruktury gazowej, która zapewni pokrycie zapotrzebowania na gaz w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, a także pozwoli na współpracę z podziemnymi magazynami gazu.

Kawernowy podziemnego magazynu gazu Kosakowo (województwo pomorskie), jest inwestycją realizowaną przez PGNiG S.A. W przyszłości magazyn będzie bezpośrednio współpracować z gazociągiem Szczecin-Gdańsk. Projekt zakłada budowę 4 kawern o czynnej pojemności magazynowania około 100 mln m³ gazu ziemnego.

Cze'12

29

29 czerwca 2012 r. podpisano ostatnią już umowę o dofinansowanie w ramach II konkursu dla działania 10.2 Programu Infrastruktura i Środowisko. Projekt Przestawienie miejscowości Ełk i Olecko z gazu propan-butan na gaz E przy zastosowaniu technologii LNG będzie realizowany przez PGNiG S.A.
Całkowita przewidywana wartość inwestycji wyniesie 18 612 383,45 PLN
w tym 14 405 842,00 PLN kosztów kwalifikowalnych.
Przewidywana kwota dofinansowania wyniesie 7 020 906,07 PLN.

Cze'12

25

W niedzielę 24 czerwca 2012 r. w Parku Jordana w Krakowie obył się piknik rodzinny Programu Infrastruktura i Środowisko, organizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Partnerem organizowanego pikniku był Instytut Nafty i Gazu.
Przy pięknej pogodzie Krakowianie oraz goście mogli bawiąc się poznać program i jego efekty w trzech sektorach: energetyki, środowiska oraz transportu. Szczególnie wiele atrakcji przygotowanych zostało dla najmłodszych. Dzieci mogły sprawdzić swoją wiedzę o europie, posegregować odpady, a także sprawdzić jak można wytworzyć prąd elektryczny, a ogórek kiszony może świecić.

Piknik na stronach MRR

Kolejny piknik Programu Infrastruktura i Środowisko odbędzie się 30 czerwca br. w Warszawie w Parku Agrykola. Zaprasza Ministerstwo Rozwoju Regionalnego!

Cze'12

18

Już w najbliższą niedzielę 24 czerwca 2012 r., w godzinach 10:00-18:00 zapraszamy do Parku Jordana w Krakowie na piknik rodzinny, organizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Podczas licznych zabaw i konkursów będzie można się przekonać jak działa elektrownia wiatrowa i jak przebiega proces oczyszczania wody. Najmłodszych czekają warszaty budowy robotów oraz zajęcia w mobilnym miasteczku ruchu drogowego.

Uczestnicy tego wydarzenia będą mieli również okazję poznać projekty, które otrzymały unijne wsparcie z Programu Infrastruktura i Środowisko. Piknik będzie podzielony na trzy strefy tematyczne: ochrona środowiska, transport i energetyka. W każdej z nich przewidziane są liczne atrakcje dla dzieci o charakterze edukacyjnym.

Moc atrakcji! Twórcza zabawa!

W strefie “ochrona środowiska” będzie można dowiedzieć się jak przebiega proces oczyszczania wody. We współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Krakowskich odbędą się zajęcia w ramach Akademii Kropelka. Dzieci zapoznają się również z pojęciem recyklingu podczas zajęć ekoplastyki oraz będą uczestniczyć w warsztatach tworzenia ekologicznej biżuterii.

Atrakcją strefy “energetyka” będzie pokaz działania elektrowni wiatrowej i procesów wyładowań elektrycznych. Ponadto dzieci będą mogły wziąć udział w projektowaniu eko-zabawek, mając do dyspozycji m.in. guziki, spinacze i skrawki materiału. Swoich sił będzie można spróbować w wyścigach samochodowych zasilanych ręczną prądnicą.

W strefie “transport” na młodych „naukowców“ czekają m.in. warsztaty budowy robotów, zajęcia budowania środków transportu z klocków geomag oraz masy solnej. O podstawowych zasadach ruchu drogowego, odpowiednim zachowaniu na drodze, bezpieczeństwie najmłodszych uczestników ruchu w praktyce opowiedzą policjanci podczas zajęć w mobilinym miasteczku ruchu drogowego.

Na scenie głównej wystąpi najmłodsza gwiazda programu “Bitwy na głosy” – PIOTR ZUBEK. Oprócz występu wokalnego uczestnicy będą mogli podziwiać popisy dziecięcych zespołów tanecznych.

W trakcie pikniku, w każdej ze stref oraz na scenie czeka mnóstwo konkursów zarówno dla młodszych jak i starszych dzieci. Do wygrania liczne nagrody!

Koleny piknik Programu Infrastruktura i Środowisko odbędzie się 30 czerwca w Warszawie w Parku Agrykola.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Maj'12

23

W ostatnim tygodniu Instytut Nafty i Gazu podpisał umowy z prawie wszystkimi beneficjentami, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w ramach II konkursu w działaniu 10.2 Programu Infrastruktura i Środowisko - „Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji”. Łączna wartość projektów realizowanych w ramach ww. porozumień przekroczy 550 mln zł, a wartość udzielonego wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie sięgać prawie 170 mln zł. Na dzień 23 maja 2012 r. 15 z 16 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie ma już podpisane umowy. Poniżej znajduje się lista ostatnio podpisanych:

 1. 15 maja 2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn.: "Gazyfikacja gmin Chęciny i Sitkówka-Nowiny" realizowanego przez Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Całkowita przewidywana wartość inwestycji wyniesie 46.964.006,60 PLN w tym 36.437.467,85 PLN kosztów kwalifikowalnych. Przewidywana kwota dofinansowania wyniesie 17.560.852,37 PLN.
 2. 15 maja 2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn.: "Gazyfikacja na terenie gmin Małogoszcz i Włoszczowa" realizowanego przez Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Całkowita przewidywana wartość inwestycji wyniesie 79.545.071,48 PLN w tym 61.478.724,22 PLN kosztów kwalifikowalnych. Przewidywana kwota dofinansowania wyniesie 28.582.259,07 PLN.
 3. 18 maja 2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn.: "Gazyfikacja miejscowości w gminach Herby, Blachownia, Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów i Krzepice" realizowanego przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Całkowita przewidywana wartość inwestycji wyniesie 188.487.342,33 PLN w tym 139.652.719,98 PLN kosztów kwalifikowalnych. Przewidywana kwota dofinansowania wyniesie 52.080.332,65 PLN.
 4. 18 maja 2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie nadmorskim na terenie gmin Darłowo, Mielno, Dziwnów”" realizowanego przez Wielkopolską Spółkę gazownictwa Sp. z o.o. Całkowita przewidywana wartość inwestycji wyniesie 16.750.584,32 PLN w tym 13.047.348.58 PLN kosztów kwalifikowalnych. Przewidywana kwota dofinansowania wyniesie 4.916.240,94 PLN.
 5. 18 maja 2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn.: "Doprowadzenie gazu do niezgazyfikowanych rejonów powiatu kartuskiego" realizowanego przez Pomorską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Całkowita przewidywana wartość inwestycji wyniesie 28.888.365,34 PLN w tym 19.205.607,00 PLN kosztów kwalifikowalnych. Przewidywana kwota dofinansowania wyniesie 7.091.838,40 PLN.
 6. 18 maja 2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn.: "Rozwój gazyfikacji w wybranych miejscowościach gminy Strzelin i Wiązów w powiecie strzelińskim" realizowanego przez Dolnośląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Całkowita przewidywana wartość inwestycji wyniesie 48.062.742,00 PLN w tym 31.424.150,00 PLN kosztów kwalifikowalnych. Przewidywana kwota dofinansowania wyniesie 10.710.613,62 PLN.
 7. 21 maja 2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn.: "Rozbudowa systemu dystrybucyjnego gazu na terenie aglomeracji białostockiej" realizowanego przez Mazowiecką Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Całkowita przewidywana wartość inwestycji wyniesie 19.528.859,28 PLN w tym 14.006.196,00 PLN kosztów kwalifikowalnych. Przewidywana kwota dofinansowania wyniesie 6.901.312,24 PLN.
 8. 21 maja 2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn.: "Gazyfikacja m. Stanisławów wraz z poprawą zasilenia w gaz Mińska Mazowieckiego" realizowanego przez Mazowiecką Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Całkowita przewidywana wartość inwestycji wyniesie 21.227.932,22 PLN w tym 14.580.324,00 PLN kosztów kwalifikowalnych. Przewidywana kwota dofinansowania wyniesie 4.109.953,14 PLN.
 9. 21 maja 2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn.: "Zapewnienie dostępu do gazu ziemnego w m. Suwałki w oparciu o technologię LNG" realizowanego przez Mazowiecką Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Całkowita przewidywana wartość inwestycji wyniesie 21.416.581,07 PLN w tym 16.757.585,60 PLN kosztów kwalifikowalnych. Przewidywana kwota dofinansowania wyniesie 7.848.343,48 PLN.
 10. 23 maja 2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn.: "Gaz ziemny - energia dla pokoleń, gazyfikacja gmin Dobrcz i Koronowo" realizowanego przez Pomorską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Całkowita przewidywana wartość inwestycji wyniesie 24.636.814,92 PLN w tym 18.473.154,70 PLN kosztów kwalifikowalnych. Przewidywana kwota dofinansowania wyniesie 8.641.741,77 PLN.
 11. 23 maja 2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn.: "Gaz ziemny - energia dla pokoleń, gazyfikacja gmin Rypin i Osiek" realizowanego przez Pomorską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Całkowita przewidywana wartość inwestycji wyniesie 32.275.998,89 PLN w tym 24.216.769,50 PLN kosztów kwalifikowalnych. Przewidywana kwota dofinansowania wyniesie 11.795.988,42 PLN.
 12. 23 maja 2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn.: "Gaz ziemny - energia dla pokoleń, gazyfikacja miejscowości Łochowo, Łochowice oraz Lisi Ogon w gminie Białe Błota" realizowanego przez Pomorską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Całkowita przewidywana wartość inwestycji wyniesie 25.489.552,99 PLN w tym 18.674.047,00 PLN kosztów kwalifikowalnych. Przewidywana kwota dofinansowania wyniesie 8.528.573,55 PLN.


Maj'12

16

10 maja 2012 r. podpisano kolejną umowę o dofinansowanie w ramach działania 10.2 Programu Infrastruktura i Środowisko. Projekt Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica - III etap będzie realizowany przez G.EN. GAZ ENERGIA S.A. Całkowita przewidywana wartość inwestycji wyniesie 26 452 628,47 PLN w tym 18 231 732,00 PLN kosztów kwalifikowalnych. Przewidywana kwota dofinansowania wyniesie 6 838 722,67 PLN.

Maj'12

7

30 kwietnia 2012 r. podpisano kolejną umowę o dofinansowanie w ramach działania 10.2 Programu Infrastruktura i Środowisko. Projekt Rozbudowa sieci dystrybucyjnej gazowej w powiecie sochaczewskim na terenach dotychczas niezgazyfikowanych będzie realizowany przez SIME Polska sp. z o.o. Całkowita przewidywana wartość inwestycji wyniesie 25 443 129,06 PLN w tym 18 588 094,25 PLN kosztów kwalifikowalnych. Przewidywana kwota dofinansowania wyniesie 7 309 013,59 PLN.

Kwi'12

30

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, opublikowało zaktualizowane "Zasady promocji projektów dla beneficjentów PO IiŚ". Zmiany wprowadzone do dokumentu wynikają z okresowej modyfikacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013, uwag przekazywanych na bieżąco przez Instytucje Pośredniczące i Beneficjentów POIiŚ.

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Załącznik 1 – Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów POIiŚ

Kwi'12

26

Stanowisko Instytucji Wdrażającej w sprawie rozliczania kosztów ponoszonych przez Beneficjentów w zakresie obsługi notarialnej:

pobierz dokument

Kwi'11

26

20 kwietnia 2012 r. podpisano kolejną umowę o dofinansowanie w ramach działania 10.2 Programu Infrastruktura i Środowisko. Projekt Budowa sieci gazowej w Gminie Golina będzie realizowany przez Avrio Media Sp. z o.o.. Całkowita przewidywana wartość inwestycji wyniesie 10 301 250,00 PLN w tym 8 090 000,00 PLN kosztów kwalifikowalnych. Przewidywana kwota dofinansowania wyniesie 4 775 527,00 PLN.

Kwi'12

10

Uprzejmie informujemy, że na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl (w zakładce Dokumenty i Wytyczne/Dokumenty/Prawo polskie) został opublikowany podręcznik pt.: "Zagadnienie zachowania trwałości projektu współfinansowanego z funduszy europejskich". Ww. materiał stanowi podsumowanie przygotowanych dotychczas stanowisk i opinii MRR dotyczących trwałości projektu oraz związanych z nią zagadnień.

pobierz podręcznik

Kwi'12

6

Poniżej przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko w sprawie rozliczania wniosków o płatność, rozliczania całych projektów oraz aneksowania umów.

pobierz dokument

Mar'12

20

Ministerstwo Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 10.2 Programu Infrastruktura i Środowisko zaakceptowała listę projektów rekomendowanych do wsparcia po ocenie II stopnia z konkursu 2/PO IiŚ/10.2/2010.

Wyniki oceny merytorycznej II stopnia dla konkursu nr 2/PO IiŚ/10.2/2010 - działanie 10.2 POIiŚ

Mar'12

16

Poniżej przedstawiamy kopię Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącego zmiany wzorów umów o dofinansowanie w zakresie §4a (tzw. warunkowa klauzula środowiskowa).

Zgodnie z załączonym pismem w przypadku umów już zawartych, wprowadzone zmiany nie wiążą się z koniecznością ich aneksowania, natomiast zastosowanie zmodyfikowanych wzorów umów jest możliwe przy zawieraniu nowych umów z beneficjentami lub aneksowaniu podpisanych dotychczas. Zmodyfikowane wzory umów zostaną w najbliższym czasie umieszczone pod adresem www.pois.gov.pl oraz na naszej stronie.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (lu przynajmniej tzw. screeningu) w przypadku zmiany posiadanych pozwoleń na budowę lub innych decyzji inwestycyjnych, o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

pobierz pismo (2118kB)

Mar'12

16

Poniżej przedstawiamy kopię pisma Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczącego interpretacji art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego na potrzeby postępowań prowadzonych w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko.

pobierz pismo (1261kB)

Mar'12

6

Zgodnie z opinią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zaniechanie zamieszczenia w treści ogłoszenia albo SIWZ kursu, na którego podstawie dokonywane jest przeliczenie walut obcych na potrzeby oceny dokumentów składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówień publicznych, nie stanowi naruszenia dyspozycji art. 41 pkt 7 oraz art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (DZ.U. 2010 Nr. 113, poz. 759, z późn. zm.).

Pomimo powyższego stanowiska Prezesa UZP, w ocenie IZ PO IiŚ, istnieje prawdopodobieństwo przyjęcia odmiennej interpretacji przepisów UE w zakresie zamówień publicznych przez służby KE, a co za tym idzie – potencjalne ryzyko nałożenia korekt finansowych. W przedmiotowym kontekście należy mieć na uwadze postanowienia Komunikatu wyjaśniającego Komisji dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które są lub są częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych, który w swej treści zawiera wniosek, że zasady równego traktowania i niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową pociągają za sobą obowiązek przejrzystości, który zgodnie z orzecznictwem ETS „polega na zagwarantowaniu wszystkim oferentom odpowiedniego poziomu upublicznienia informacji umożliwiającego rynkowi usług otwarcie na konkurencje (…)".

Mając na uwadze powyższe, IZ PO IiŚ wskazuje na konieczność wpisywania kursu, na którego podstawie dokonywane jest przeliczanie walut obcych na potrzeby oceny dokumentów składanych w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w treści ogłoszenia o zamówieniu, jak i w treści SIWZ.

Pismo Instytucji Zarządzającej POIiŚ (66kB)

Mar'12

6


W nawiązaniu do kwestii poruszonych na spotkaniu w Ministerstwie Gospodarki w dniu 7 lutego br., dotyczącym problemów związanych z realizacją projektów współfinansowanych w ramach X osi priorytetowej, działania 10.2 PO IiŚ, przedstawiamy poniżej stanowisko Instytucji Wdrażającej w następujących sprawach:

 1. sposobu rozliczania wydatków osobowych,
 2. dokumentowania wydatków osobowych we wniosku o płatność oraz dla celów kontroli projektu na miejscu,
 3. szczególne przypadki ewidencjonowania przychodów.

Stanowisko Instytucji Wdrażającej wraz z załącznikami:

Mar'12

6

Instytut Nafty i Gazu – Instytucja Wdrażająca dla działania 10.1 i 10.2 POIiŚ - informuje, że zostały podpisane z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. następujące aneksy dla projektów realizowanych w ramach działania 10.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W dniu 5 marca 2012 r. podpisano Aneks Nr 2 do Umowy Nr UDA-POIS.10.01.00-00-001/09-00 z dnia 6 grudnia 2010 r. o dofinansowanie projektu „Podziemny Magazyn Gazu Strachocina", zmniejszający maksymalną kwotę wydatków kwalifikowanych z 165.981.607,00 PLN na 126.795.918,41 PLN oraz zwiększający maksymalną kwotę dofinansowania z 53.207.559,50 PLN na 62.862.127,05 PLN.

W dniu 5 marca 2012 r., podpisano Aneks Nr 2 do Umowy Nr UDA-POIS.10.01.00-00-002/09-00 z dnia 3 września 2010 r. o dofinansowanie projektu „Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice”, zmniejszający maksymalną kwotę wydatków kwalifikowanych z 1.603.272.961,00 PLN na 916.200.537,00 PLN oraz maksymalną kwotę dofinansowania z 503.631.388,00 PLN na 497.274.225,88 PLN.

Lut'12

29

W związku z wystąpieniem rozbieżności w interpretacji postanowień pkt 3 lit. a podrozdziału 6.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ mogących prowadzić do wystąpienia nieprawidłowości w zakresie związanym z kwalifikowalnością wynagrodzeń pracowników beneficjenta, poniżej przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej POIiŚ w tej sprawie.

Stanowisko IZ POIiŚ w sprawie kwalifikowalności wynagrodzeń pracowników beneficjenta (655kB)

Lut'12

27


Od 16 stycznia 2012 r. obowiązuje zmodyfikowana Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Modyfikacja dokumentu wynikała z konieczności dostosowania jego zapisów do aktualnego stanu wdrażania programów operacyjnych, rekomendacji wynikających z badań ewaluacyjnych prowadzonych przez Instytucję Koordynującą Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (IK NSRO) od 2008 r., z potrzeby wprowadzenia coraz bardziej popularnych narzędzi stosowanych w komunikacji, takich jak portale społecznościowe, a także ze względu na rozwój Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w całej Polsce.

Strategia komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 (dokument zmodyfikowany, zatwierdzony 16 stycznia 2012 r.)(1597kB)
Załącznik do Strategii Komunikacji: Księga identyfikacji wizualnej NSS (11742kB)
Lista zmian (451kB)

Lut'12

21

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz.U. Nr 298, poz. 1768) zmianie ulega sposób dokonywania zwrotów przez beneficjentów projektów unijnych.

Od 1 stycznia 2012 r. odsetki od:

 1. przekazanych w formie zaliczki środków zgromadzonych przez beneficjenta na wyodrębnionym rachunku do obsługi projektu finansowanego z udziałem środków europejskich (odsetki bankowe),
 2. zwrotów środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur właściwych do realizacji wydatków w ramach danego programu lub projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych),
 3. środków pozostałych do rozliczenia przekazanych w ramach zaliczki (odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych),
w części odpowiadającej finansowaniu z budżetu środków europejskich, jak i z budżetu państwa należy przekazywać na rachunek instytucji, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 298, poz. 1768) (36kB)

Lut'12

20

Poniżej przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko dotyczące formułowania komunikatów o realizowanych przez beneficjentów projektach, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o źródłach finansowania projektu.

Zalecenia Instytucji Zarządzającej POIiŚ dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych (327kB)

Sty'12

30

24 stycznia 2012 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmiany do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.8). Nowa wersja dokumentu uwzględnia zmiany, jakie zostały przyjęte przez Komisję Europejską decyzją K(2011)9376 z 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Programu Infrastruktura i Środowisko, realokacje środków UE pomiędzy działaniami w obrębie Priorytetów IV, VII i IX oraz inne zmiany o charakterze aktualizacyjnym i doprecyzowującym.

Sty'12

19

Dzisiaj Minister Mikołaj Budzanowski otworzył Gazociąg Jeleniów – Dziwiszów, który jest ostatnim elementem programu rozbudowy systemu przesyłowego gazu ziemnego na Dolnym Śląsku w rejonie Lasowa. Nowoczesna inwestycja umożliwi zwiększenie o 50% importu błękitnego paliwa z kierunku zachodniego i tym samym przełoży się na wprowadzenie realnej konkurencji na polski rynek gazu i dywersyfikację dostaw.

Dostęp do łącznika w Lasowie ma każdy uczestnik rynku, a GAZ-SYSTEM S.A. w otwartej procedurze przydzielił przepustowość m.in. dla PKN Orlen czy Zakładów Chemicznych Police. Ponadto, łącznik otwiera perspektywy zakupu gazu na konkurencyjnym rynku europejskim, po cenie niższej niż na granicy wschodniej. „Zmodernizowany system przesyłowy na Dolnym Śląsku umożliwi przesył zwiększonych ilości gazu ziemnego do Polski z kierunku zachodniego. Rozbudowa punktu przesyłowego w Lasowie pozwoli na wzrost importu surowca z 1 mld m3 do ok. 1,5 mld m3/rocznie, co wpłynie na zwiększenie niezależności polskiego systemu gazowego od dostaw surowca ze Wschodu. Ponadto zrealizowane inwestycje podniosą poziom bezpieczeństwa energetycznego i elastyczności pracy całego systemu przesyłu gazu ziemnego w rejonie województwa dolnośląskiego.” – powiedział Jan Chadam, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.


Archiwum: GAZ-SYSTEM S.A." Archiwum: GAZ-SYSTEM S.A."

więcej>>

Sty'12

5

Poniżej przedstawimy kompleksowe zestawienie interpretacji Instytucji Zarządzających (IZ POIiŚ) Programem Infrastruktura i Środowisko. Dokument ma charakter zbioru pytań zadawanych IZ POIiŚ oraz udzielanych na nie odpowiedzi.

Zestawienie interpretacji Instytucji Zarządzających Programem Infrastruktura i Środowisko(736 kB)

Gru'11

29

Instytut Nafty i Gazu – Instytucja Wdrażająca dla działania 10.1 i 10.2 POIiŚ - informuje, że zostały podpisane z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. następujące aneksy dla projektów realizowanych w ramach działania 10.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W dniu 28 grudnia 2011 r. podpisano Aneks Nr 1 do Umowy nr UPP-POIS.10.01.00-00-024/11-01 z dnia 14 września 2011 r. dot. Przygotowania Projektu Indywidualnego pn: „Rozbudowa PMG Husów” (PRE-UMOWA).

W dniu 29 grudnia 2011 r., podpisano Aneks Nr 1 do Umowy Nr UDA-POIS.10.01.00-00-001/09-00 z dnia 6 grudnia 2010 r. o dofinansowanie Projektu „Podziemny Magazyn Gazu Strachocina” oraz Aneks Nr 1 do Umowy Nr UDA-POIS.10.01.00-00-002/09-00 z dnia3 września 2010 r. o dofinansowania Projektu „Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice”.

Gru'11

20


20 grudnia 2011 r. Instytut Nafty i Gazu (INiG) podpisał dwie umowy o dofinansowanie z PSE Operator S.A. w ramach działania 10.1 Programu Infrastruktura i Środowisko.

Pierwsza podpisana umowa dotyczy realizacji projektu "Budowa Linii Ostrołęka - Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew - część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska –Litwa". Całkowity koszt inwestycji wyniesie 620 751 273,89 PLN, a wnioskowana wysokość dofinansowania to 255 400 000,00 PLN.

Druga umowa dotyczy realizacji projektu "Budowa linii Miłosna-Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów - część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa". Całkowity koszt inwestycji wyniesie 302 865 547,48 PLN, a wnioskowana wysokość dofinansowania to 85 330 000,00 PLN.

Gru'11

12

Informujemy, że zmianie uległ regulamin naboru i oceny projektów indywidualnych dla działania 10.1 Programu Infrastruktura i Środowisko. Zmiana wiąże się z usunięciem w załączniku nr 4 "Wykazu załączników do oceny według kryteriów merytorycznych II stopnia" w pkt 5 i pkt. 15 słowa „prawomocna”.

pkt.5 Kopie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie (o ile dokumentacja przedstawiona na etapie składania wniosku o dofinansowanie celem uzyskania punktu wg kryteriów merytorycznych I stopnia uległa zmianie lub nie przekazano wszystkich decyzji dotyczących projektu). Jeśli projekt objęty wnioskiem o dofinansowanie składa się z kilku przedsięwzięć, na które otrzymano odrębne decyzje środowiskowe, konieczne jest dostarczenie kopii wszystkich prawomocnych decyzji obejmujących cały zakres projektu.

pkt.15 Kopie prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę dla wszystkich zadań inwestycyjnych objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz z kopią pierwszej i ostatniej zapisanej strony dziennika budowy (w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych) wraz z:… Z dokumentów programowych POIiŚ nie wynika obowiązek składania prawomocnych decyzji.

Wykazu załączników do oceny według kryteriów merytorycznych II stopnia(259 kB)

Gru'11

9

Od 7 grudnia 2011 r. obowiązywać będą nowe Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Dokument wraz z opisem zmian można pobrać poniżej.

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (1511 kB)
opis zmian (36 kB)

Lis'11

4

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami Instytut Nafty i Gazu - Instytucja Wdrażająca dla Działania 10.2 Programu Infrastruktura i Środowisko pragnie zwrócić uwagę oraz zająć stanowisko w sprawie wymogów obowiązujących w zakresie kwalifikowania wydatków bezpośrednio związanych z nabyciem nieruchomości, w tym także innych tytułów prawnych do nieruchomości(np. ograniczonych praw rzeczowych).

pobierz dokument - wyjaśnienia w sprawie kwalifikowania wydatków bezpośrednio związanych z nabyciem nieruchomości (326 kB)

Lis'11

2

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 października 2011 r. Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła zmianę Regulaminu konkursu nr 2/POIiŚ/10.2/2010 w ramach działania 10.2 POIiŚ. Zmiana dotyczy wyłącznie załącznika nr 5 do Regulaminu konkursu tj. Wykazu załączników składanych wraz z wnioskiem o dofinansowanie (do oceny według kryteriów merytorycznych II stopnia), w którym dodano dwa dodatkowe załączniki:

 • nr 16 Formularz informacyjny dotyczący wielkości projektu i jego wpływu na gospodarkę,
 • nr 17 Oświadczenie Beneficjenta o niepodzielności projektu.
Wprowadzone zmiany dotyczą zaleceń Instytucji Zarządzającej Nr 13/2010 odnoszących się do postępowania odnośnie dzielenia projektów w kontekście przepisów dot. wydatkowania środków unijnych oraz pomocy publicznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.

Niezbędna do pobrania dokumentacja znajduje się w zakładce Projekty konkursowe.

Paź'11

27

Poniżej przedstawiamy opinię Instytucji Zarządzającej POIiŚ ws. kontroli przeprowadzonych przez Urzędy Kontroli Skarbowej w ramach POIiŚ w wyniku, których zostały stwierdzone wydatki potencjalnie niekwalifikowalne.

pobierz dokument (490 kB)

Paź'11

26

Składamy serdeczne podziękowanie uczestnikom konferencji naukowo-technicznej "Terminal LNG w Świnoujściu - nowe źródło dostaw gazu" zorganizowanej wspólnie z Polskim LNG S.A., za obecność i aktywny w niej udział. Dziękujemy naszemu Współorganizatorowi konferencji za pomoc, wsparcie, za bardzo ładną wystawę o tematyce związanej z istniejącymi w świecie terminalami LNG oraz z polskim terminalem w budowie.

Słowa dużej wdzięczności kierujemy do zaproszonych prelegentów za przygotowanie i wygłoszenie interesujących referatów. Bez Państwa aktywnego udziału, pomocy i zaangażowania w organizację i obsługę konferencji jej realizacja nie byłaby możliwa.

Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas program spotkania spełnił Państwa oczekiwania, a prezentacje i dyskusje były źródłem istotnych informacji.

Paź'11

14

13 października 2011 r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach działania 10.1 Programu Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu Budowa Terminala Regazyfikacyjnego Skroplonego Gazu Ziemnego w Świnoujściu - Instalacja rozładunkowa i regazyfikacyjna, realizowanego przez Polskie LNG S.A.. Całkowita przewidywana wartość inwestycji wyniesie 3 499,69 mln PLN, z czego 456 mln PLN będzie pochodzić z funduszy unijnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Terminal LNG jest częścią lądową inwestycji, którą powszechnie nazywa się gazoportem. W skład terminalu wchodzą urządzenia rozładunkowe, zbiorniki magazynujące skroplony gaz ziemny i instalacje do regazyfikacji. Z kolei gazoport to całość przedsięwzięcia obejmującego terminal LNG, port zewnętrzny w Świnoujściu oraz gazociąg przyłączeniowy do gazowej sieci przesyłowej. Projekt realizują cztery podmioty: Polskie LNG S.A. (budowa terminalu LNG), Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (budowa gazociągu Świnoujście-Szczecin, łączącego terminal z systemem przesyłowym), Urząd Morski w Szczecinie (budowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portu zewnętrznego), Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście (infrastruktura portowa, w tym budowa stanowiska statkowego oraz infrastruktury, umożliwiającej zamontowanie przez PLNG instalacji do przesyłu gazu).

Budowa terminalu LNG została uznana przez Rząd za strategiczną inwestycję dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, ponieważ umożliwi Polsce odbiór gazu ziemnego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie. Terminal LNG powstanie w Świnoujściu, na terenie przeznaczonym pod rozwój portu. Pozwoli na odbiór do 5 mld m3 gazu ziemnego rocznie, z możliwością rozbudowy do 7,5 mld m3 (obecnie Polska zużywa ok. 14 mld m3 gazu rocznie). Budowa terminalu LNG w Świnoujściu to pierwsza tego typu inwestycja nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakończenie budowy planowane jest na 30 czerwca 2014 roku.


Wrz'11

27

27 września br., OGP GAZSYSTEM S.A. podpisał z Instytutem Nafty i Gazu pre-umowę dotyczącą projektu pn.: "Modernizacja systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku w celu poprawy jego funkcjonalności oraz optymalnego wykorzystania połączenia Polska - Niemcy". Przedmiotowy projekt znajduje się na Liście rezerwowej projektów indywidualnych pod numerem: POIŚ 10.1-26. Orientacyjny koszt całkowity projektu wyniesie 214 mln PLN. Szacunkowa kwota dofinansowania ze środków UE wyniesie 100 mln PLN.

Wrz'11

27

Od 1 października 2011 r. obowiązywać będą nowe wytyczne horyzontalne w zakresie sprawozdawczości. Dokument wraz z opisem zmian można pobrać poniżej.

wytyczne w zakresie sprawozdawczości (252 kB)
opis zmian (50 kB)

Wrz'11

26

20-21 października 2011r. w Krakowie, Spółka Polskie LNG wspólnie z Instytutem Nafty i Gazu organizują konferencję naukowo-techniczną pt.: "Terminal LNG w Świnoujściu - nowe źródło dostaw gazu". Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni naukowcy akademiccy, eksperci, specjaliści oraz praktycy z dziedziny energetyki, gazownictwa, LNG, jak i ochrony środowiska. Podczas dwudniowej konferencji będą oni omawiać kwestie dotyczące powstającej w Świnoujściu inwestycji: przygotowania budowy terminalu LNG, jego realizacji, jak i późniejszej eksploatacji.

Program Konferencji

Wrz'11

15

14 września br., PGNiG S.A. podpisał z Instytutem Nafty i Gazu pre-umowę dotyczącą projektu pn.: "Rozbudowa PMG Husów". Przedmiotowy projekt znajduje się na Liście rezerwowej projektów indywidualnych pod numerem: POIŚ 10.1-24. Orientacyjny koszt całkowity projektu wyniesie 67,7 mln PLN. Szacunkowa kwota dofinansowania ze środków UE wyniesie 38,6 mln PLN.

Wrz'11

12

12 września br., PSE Operator S.A. podpisał z Instytutem Nafty i Gazu pre-umowę dotyczącą projektu pn.: "Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa: Budowa stacji Stanisławów". Przedmiotowy projekt znajduje się na Liście rezerwowej projektów indywidualnych pod numerem: POIŚ 10.1-27. Orientacyjny koszt całkowity projektu wyniesie 91 mln PLN. Szacunkowa kwota dofinansowania ze środków UE wyniesie 42,75 mln PLN.

Wrz'11

9

8 września br., Inowrocławskie Kopalnie Soli "Solino" S.A. podpisały z Instytutem Nafty i Gazu pre-umowę dotyczącą projektu pn.: "Podziemny Magazyn Ropy Naftowej i Paliw - Góra". Przedmiotowy projekt znajduje się na Liście rezerwowej projektów indywidualnych pod numerem: POIŚ 10.1-25. Orientacyjny koszt całkowity projektu wyniesie 211 mln PLN. Szacunkowa kwota dofinansowania ze środków UE wyniesie 97,06 mln PLN.

Sie'11

18

9 sierpnia 2011 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmienioną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.7). Wprowadzone do dokumentu zmiany wynikają przede wszystkim z wydanej przez Komisję Europejską decyzji K(2011) 5563 z 3 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia zmian do Programu Infrastruktura i Środowisko i obejmują swym zakresem dokument główny wraz z jego załącznikami nr 3, 4, 5.

Najważniejsze zmiany szczegółowego opisu priorytetów dotyczą Priorytetu VII. Transport przyjazny środowisku, w ramach którego między innymi podniesiono stopę dofinansowania w Działaniu 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych (z 52,13 do 58,97 proc.), dokonano realokacji środków UE w wysokości 25 mln euro z Działania 7.1 Rozwój transportu kolejowego do Działania 7.2 Rozwój transportu morskiego oraz rozszerzono listę beneficjentów dla Działania 7.1 o samorządy województw. Pozostałe wprowadzone zmiany mają charakter głównie doprecyzowujący oraz aktualizujący.

Sie'11

1

28 lipca 2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie podziemnego magazynu gazu w Strachocinie, który został rozbudowany przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Rozpoczęcie inwestycji nastąpiło 2 maja 2007 r. Całkowity jej koszt wyniósł 404.900.369,00 zł netto (493.978.450,00 zł brutto), z czego 53.207.559,50 zł pochodziło ze środków unijnych przydzielonych w ramach Działania 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego, Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W wyniku realizacji projektu pojemność czynna magazynu wzrosła z 150 mln m3 do 330 mln m3. Średnia wydajność odbioru gazu wzrosła prawie trzykrotnie z 671,6 m3/min do 1910,6 m3/min, a średnia wydajność zatłaczania ponad dwukrotnie z 622,46 m3/min do 1385,5 m3/min. W celu osiągnięcia powyższych parametrów wywiercono 8 nowych odwiertów horyzontalnych, wymieniono wszystkie gazociągi prowadzące do odwiertów, zrekonstruowano istniejące odwierty, wybudowano nowy ośrodek centralny i 2 ośrodki grupowe oraz wyposażono magazyn w sprężarki umożliwiające szybsze zatłaczanie i odbiór gazu (dotychczas gaz był zatłaczany tylko przy wykorzystaniu ciśnienia występującego w gazociągu systemowym).

Podziemny Magazyn Gazu Strachocina jest pierwszym z czterech magazynów, których budowa jest współfinansowana ze środków unijnych. Realizacja tego typu inwestycji przyczynia się w znaczący sposób do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez tworzenie rezerw strategicznych wykorzystywanych w sytuacjach awaryjnych. Magazyny są również wykorzystywane do zaspakajania zwiększonego zapotrzebowania na gaz podczas sezonu zimowego, pozwalają na równomierną eksploatację złóż krajowych niezależnie od pory roku, jak również zapewniają lepszą pozycję negocjacyjną przy zakupie gazu importowanego (gaz zakupiony w sezonie letnim jest tańszy, ale należy go zmagazynować aby mógł być wykorzystany w sezonie zimowym).

Lip'11

29

26 lipca 2011 r. Minister rozwoju regionalnego zaakceptowała zalecenia nr 15 i nr 16 dotyczące interpretacji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Zalecenie nr 15 określają relacje i horyzont czasowy związany ze stosowaniem Zaleceń IZ PO IiŚ nr 12/2010 dotyczących wymogów kontroli wniosków o płatność w odniesieniu do wydatków wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych w kontekście wprowadzenia kwestii kwalifikowalności robót dodatkowych oraz innych wydatków wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielania zamówień w trybach niekonkurencyjnych do najnowszej aktualizacji Wytycznych, obowiązującej od 21 czerwca 2011 r. Wyjaśniają również jak należy interpretować niektóre postanowienia pkt 6.4.2 zaktualizowanych Wytycznych.

Celem Zaleceń nr 16 jest wskazanie sposobu działania zgodnie z zasadą jawności poprzez wypełnienie obowiązku przejrzystości, o którym mowa w pkt 2.1. Komunikatu wyjaśniającego Komisji Europejskiej dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (nr 2006/C 179/02).


Lip'11

14

13 lipca 2011 r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach działania 10.1 Programu Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu Gazociąg Szczecin - Lwówek, realizowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.. Całkowita przewidywana wartość inwestycji wyniesie 789 364 400,00 PLN w tym 409 369 554,00 PLN wydatków kwalifikowalnych. Przewidywana kwota dofinansowania wyniesie 159 260 000,00 PLN.

Projekt będzie zlokalizowany na obszarze województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Budowany gazociąg wysokiego ciśnienia będzie miał łączną długość 186 km i średnice DN 700mm. Celem projektu jest zwiększenie możliwości przesyłu gazu w północno-zachodniej Polsce. Surowiec do przesyłu będzie pochodził z nowego źródła dostaw - budowanego terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu.

Lip'11

11

11 lipca 2011 r. podpisano kolejną umowę o dofinansowanie w ramach działania 10.2 Programu Infrastruktura i Środowisko. Projekt Gazyfikacja gmin powiatu wieluńskiego i pajęczańskie będzie realizowany przez EWE energia Sp. z o.o.. Całkowita przewidywana wartość inwestycji wyniesie 79 484 164,56 PLN w tym 60 224 949,00 PLN kosztów kwalifikowalnych. Przewidywana kwota dofinansowania wyniesie 28 055 567,01 PLN.

Lip'11

11

W dniu 8 lipca 2011 r. w Warszawie zostało podpisanych 6 umów o dofinansowanie projektów złożonych do konkursu nr 1/POIiS/10.2./2009 w ramach działania 10.2. Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych priorytetu X, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Informacje na temat podpisanych umów:

 • Projekt pn: „Rozwój gazyfikacji na terenie gmin Prażmów, Tarczyn, Góra Kalwaria i Żabia Wola – etap I”
  Beneficjent: Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
  Koszt całkowity: 37 342 870,02 PLN
  Kwota dofinansowania: 7 048 789,00 PLN
 • Projekt pn: „Budowa sieci gazowej w/c relacji Brodnica - Nowe Miasto Lubawskie - Iława DN 300 oraz gazyfikacja gmin”
  Beneficjent: Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
  Koszt całkowity: 122 395 215,70 PLN
  Kwota dofinansowania: 38 017 563,88 PLN
 • Projekt pn.: „Południowo - wschodnie zasilanie miasta Gdańsk wraz z gazyfikacją Wiślinki i Wyspy Sobieszewskiej”
  Beneficjent: Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
  Koszt całkowity projektu: 122 233 445,63 PLN
  Kwota dofinansowania: 34 501 804,64 PLN
 • Projekt pn.: „Budowa sieci gazowej w/c relacji Szczytno - Młynowo - Muławki k/Kętrzyna oraz gazyfikacja gmin”
  Beneficjent: Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
  Koszt całkowity projektu: 150 757 266,59 PLN
  Kwota dofinansowania: 41 446 451,32 PLN
 • Projekt pn.: „Gazyfikacja miejscowości w gminach Komprachcice i Dąbrowa”
  Beneficjent: Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
  Koszt całkowity projektu: 27 721 746,60 PLN
  Kwota dofinansowania: 10 039 787,91 PLN
 • Projekt pn.: „Stworzenie równego dostępu do sieci gazowej na terenie powiatu gorzowskiego”
  Beneficjent: Wielkopolska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
  Koszt całkowity projektu: 22 815 671,83 PLN
  Kwota dofinansowania: 8 388 369,43 PLNLip'11

7

1 lipca 2011 r. Podpisano pierwszą umowę o dofinansowanie w ramach działania 10.2 Programu Infrastruktura i Środowisko. Projekt "Gazyfikacja rejonu Włodawy" będzie realizowany przez Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.. Całkowita przewidywana wartość inwestycji wyniesie 79 067 983,75 PLN. Przewidywana kwota dofinansowania wyniesie 27 165 874,69 PLN co stanowi 45,19% kosztów kwalifikowalnych.

Cze'11

29

W dniu 29 czerwca 2011 r. Instytucja Pośrednicząca (Ministerstwo Gospodarki) zaakceptowała nowy Regulamin naboru i oceny projektów indywidualnych w ramach działania 10.1 Programu Infrastruktura i Środowisko.

Cze'11

22

Poniżej prezentujemy stanowisko Instytucji Zarządzającej (IZ) Programem Infrastruktura i Środowisko dotyczące:

 • zmiany umów o zamówienie publiczne w związku z ustawową zmianą stawki podatku od towaru i usług - VAT,
 • wymagań adresowanych do podmiotów wspólnie występujących w postępowaniu o zamówienie publiczne (konsorcjum) w zakresie rodzajów dokumentów składanych przez wykonawców.
pobierz dokument

Cze'11

22

21 czerwca 2011 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła aktualizację Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Dokument obowiązuje od 21 czerwca 2011 r.

Zaktualizowane Wytyczne wprowadzają udogodnienia dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko w zakresie:

 • uproszczenia definicji dofinansowania (Rozdział 3),
 • uproszczenia zapisów dotyczących płatności zaliczkowych dokonywanych przez beneficjentów na rzecz wykonawców oraz wnoszenia wkładu niepieniężnego (Podrozdział 5.2), oraz uzupełnienie zapisów dotyczących kompensacji nadpłaconego podatku VAT na poczet podatku dochodowego,
 • zniesienia wymogu rozeznania rynku dla umów poniżej 2000 zł oraz w zakresie umów na indywidualne formy podnoszenia kwalifikacji (Podrozdział 5.3),
 • uproszczenia dokumentowania wydatków kwalifikowalnych (Podrozdział 5.4),
 • uproszczenia wymagań, które powinien spełnić podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych (Podrozdział 5.5 oraz 5.6),
 • określenia progu istotności dla dochodów incydentalnych (Sekcja 5.9.2),
 • Podniesienie progu kwalifikowalności wydatków w ramach kategorii zarządzanie projektem w przypadku wystąpienia oszczędności (poprzetargowych) w toku realizacji projektu (Podrozdział 6.2),
 • wyłączenie określonych grup wydatków z limitu wydatków na nabycie nieruchomości (Podrozdział 6.3),
 • doprecyzowanie zapisów dotyczących kwalifikowalności robót budowlanych (Podrozdział 6.4), w tym zapisów dotyczących kwalifikowalności robót dodatkowych (Sekcja 6.4.2),
 • rozszerzenie zakresu kwalifikowalności wydatków ponoszonych na ubezpieczenia w okresie realizacji projektu (Podrozdział 6.8),
 • uściślenie niektórych aspektów pomocy technicznej – premiowanie pracowników, zawieranie umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi oraz w zakresie zakupu sprzętu komputerowego i systemów informatycznych oraz wyposażenia biurowego, a także kosztów związanych ze zmianą siedziby beneficjenta (Podrozdział 6.12),
 • doprecyzowanie innych postanowień, w tym dotyczących przepisów przejściowych, postanowień w obszarze zasad zawierania umów, zapisów dotyczących kosztów przygotowania projektu poniesionych na wypełnienie wniosku o potwierdzenie wkładu wspólnotowego, reguł kwalifikowalności nadzoru specjalistycznego, reguł kwalifikowalności wynagrodzeń pracowników beneficjenta, reguł kwalifikowalności wydatków poniesionych na sprawdzanie projektu, jego wyposażenia, na szkolenie personelu obsługującego infrastrukturę wytworzoną w ramach projektu, zapisów dotyczących kwalifikowalności kosztów utrzymania samochodów i innych środków trwałych, zapisów dotyczących amortyzacji, zapisów dotyczących planów ewaluacji.

Pobierz dokumenty:

Cze'11

20

15 czerwca 2011 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zmienioną wersję Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.6).

Zmiany dotyczące działań wdrażanych przez Instytut Nafty i Gazu:

 • Priorytet X: Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii Dla Działania 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego doprecyzowano katalog wydatków kwalifikowalnych dla typu projektu związanego z przygotowaniem dokumentacji na potrzeby realizacji inwestycji;
Szczegółowy Opis Priorytetów ver. 3.6

Maj'11

18

Uprzejmie informujemy, że 18 maja 2011 r., Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała wyniki oceny merytorycznej I stopnia przeprowadzonej w ramach konkursu 2/POIiŚ/10.2/2010 do działania 10.2 Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci Programu Infrastruktura i Środowisko.

lista rankingowa projektów z konkursu nr 2/POIiŚ/10.2/2010 składanych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Maj'11

16

Uprzejmie informujemy, że 13 maja 2011 r., Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała propozycję zmiany warunków realizacji konkursu nr 2/PO IiŚ/10.2/2010. Zmiany dotyczyły zmniejszenia progu punktowego (z 20% do 14% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania na etapie oceny merytorycznej I stopnia) oraz zwiększenia alokacji przeznaczonej na realizację niniejszego konkursu (z 200 do 300 mln zł).

Nowy regulamin można pobrać w zakładce "Projekty Konkursowe", "II konkurs" (link).

Maj'11

11

Wydatki planowane do poniesienia w ramach jednostki realizującej projekt (JRP) są zdefiniowane w sposób różnorodny, od wynagrodzenia osób pracujących na rzecz Projektu poprzez koszty prowadzenia biura JRP, w tym zużycie materiałów i energii po usługi obce, w tym usługi doradcze. Okres ich kwalifikowalności jest sciśle określony i zaczyna się wraz z rozpoczęciem prac budowlanych lub pierwszym zobowiązaniem do zamówienia urządzeń. Poniżej przedstawiamy pełną treść interpretacji:

Okres kwalifikowania wydatków związanych z zarządzaniem projektem w ramach działania 10.2 PO IiŚ

Maj'11

4

Na stronie internetowej www.funduszestrukturalne.gov.pl, w zakładce "Dokumenty i wytyczne", opublikowana została znowelizowana wersja dokumentu pn. "Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE" (tzw. taryfikator).

Zmiana taryfikatora obejmuje doprecyzowanie części opisowej, poprzez uwzględnienie w jej treści zalecenia w następującym brzmieniu:

"(...)Obniżenie zalecanej stawki maksymalnej nie może jednak przekroczyć 50% wartości wskaźnika wyjściowego i jest dopuszczalne jedynie w odniesieniu do tych kategorii nieprawidłowości, którym nie zostały przypisane stawki korekt wyrażone w postaci przedziałów. W ich przypadku minimalny poziom korekty został bowiem wskazany wprost jako dolna granica przewidzianego przedziału. Do wspomnianych wcześniej okoliczności uzasadniających obniżenie zalecanego poziomu korekty zaliczyć należy m.in. poziomy korekt, które jak w analogicznych jak rozpatrywane przypadkach naruszeń zaproponowane zostały w raportach z przeprowadzonych audytów Komisji Europejskiej(...)".

Wprowadzenie powyższej zmiany jest konsekwencją negatywnej opinii służb audytowych Komisji Europejskiej, odnoszącej się do praktyki związanej z szacowaniem przez instytucje krajowe wartości nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie zamówień publicznych. Audytorzy zwrócili szczególną uwagę na niewłaściwe ich zdaniem postępowanie, polegające na nieproporcjonalne w stosunku do stwierdzonych okoliczności przemawiających na korzyść beneficjenta obniżeniu poziomu zalecanej stawki korekt. Rozwiązaniem mającym wyeliminować opisany powyżej problem jest ograniczenie możliwości obniżania poziomu korekty do 50% wartości zalecanego przez taryfikator poziomu maksymalnego.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z treścią taryfikatora obniżenie zalecanych poziomów korekt nie stanowi czynności rutynowej. Obniżenie może nastąpić jedynie w przypadku stwierdzenia okoliczności za tym przemawiających.

Kwi'11

28

Ministerstwo Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 10.2 Programu Infrastruktura i Środowisko zaakceptowała listę projektów rekomendowanych do wsparcia po ocenie II stopnia z konkursu 1/PO IiŚ/10.2/2009. Lista nie jest kompletna, ponieważ każdy z projektów jest akceptowany indywidualnie, w zależności m.in. od terminu w jakim zostały złożone dokumenty niezbędne do zakończenia oceny.

Wyniki oceny merytorycznej II stopnia dla konkursu nr 1/PO IiŚ/10.2/2009 - działanie 10.2 POIiŚ

Kwi'11

28

Na stronie internetowej www.pois.gov.pl, w zakładce "Dokumenty i wytyczne", został zamieszczony dokument: "Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2010 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących zamówień współfinansowanych ze środków UE". Ponadto na stronie Urzędu Zamówień Publicznych (http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;519) została opublikowana kompletna informacja o kontrolach Prezesa UZP.

Obydwa dokumenty zawierają przede wszystkim szczegółowe informacje o popełnianych przez beneficjentów naruszeniach, co może stanowić wskazówkę przy wszczynanych w przyszłości postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

Mar'11

2

Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych latach mają szansę na otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych bez konieczności udziału w konkursie. Celem aktualizacji jest przegląd stanu ich przygotowań.

.

Mar'11

15

W dniu 11 marca 2011r. w Ministerstwie Gospodarki prof. Maria Ciechanowska – Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu oraz Henryk Majchrzak i Kazimierz Kułaga – w imieniu zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A., w obecności podsekretarza stanu Rafała Baniaka, podpisali umowę o dofinansowanie projektu Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew. Projekt jest elementem budowy transgranicznego połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa. W obecnej perspektywie do 2015 roku przewiduje się realizację jeszcze 4 inwestycji w ramach realizacji tego przedsięwzięcia.

Wartość całkowita pierwszego projektu w ramach połączenia Polska-Litwa wynosi 276 609 213,59 zł. Dofinansowanie jakie zostało przeznaczone na podstawie podpisanej umowy zostało określone na 116 190 000,00 zł, czyli 55,11% wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Rozpoczęcie realizacji i finansowania tego projektu jest istotnym elementem wspólnotowej polityki bezpieczeństwa energetycznego na rynku wewnętrznym w szczególności w zakresie budowy transeuropejskich sieci energetycznych – TEN-E. Połączenie z Litwą zapewnia włączenie w europejski system energetyczny krajów bałtyckich. Wynikiem realizacji całej inwestycji, składającej się z 5 podprojektów, będzie sieć elektroenergetyczna prowadząca do granicy Polski z Litwą.

Mar'11

2

Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych latach mają szansę na otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych bez konieczności udziału w konkursie. Celem aktualizacji jest przegląd stanu ich przygotowań.

Lista projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko (1,92 MB).

Lut'11

23

W związku z publikacją sprostowania do rozporządzenia Komisji (WE) 846/2009 z dnia 1 września 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 oraz przekazanym stanowiskiem Komisji Europejskiej ws. sposobu przygotowania wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego dla projektu dużego w zakresie załącznika dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, nastąpiła zmiana treści Vademecum beneficjenta dużego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wraz z załącznikami. Aktualna wersja wniosku dla projektu dużego znajduje się na stronie internetowej:
http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Wzorydokumentow/Documents/Vademecum_beneficjenta_POIS_ver_4_0.pdf.

Lut'11

22


W związku z uchwałą Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 stycznia br. oraz uchwałą KIO z z 23 grudnia 2010 r., stwierdzających, iż brak katalogu dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczonym w DUUE nie stanowi naruszenia art. 25 ust. 1, ani również art 41. pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759), Instytucja Zarządzająca (IZ) POIiŚ prezentuje w tej sprawie swoje stanowisko.

W ocenie IZ POIiŚ istnieje prawdopodobieństwo przyjęcia odmiennej interpretacji przepisów wspólnotowych w zakresie zamówień publicznych w tej kwestii przez służby Komisji Europejskiej. W związku z tym IZ POIiŚ zaleca wpisywanie pełnego katalogu dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w treści ogłoszenia o zamówieniu kierowanego do DUUE.

pełna treść dokumentu.

Lut'11

10

W dniach 3–4 lutego 2011 r. odbyło się w Instytucie Nafty i Gazu okresowe spotkanie, dotyczące projektów z sektorem energetyki, współfinansowanych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, nt.: "Przegląd projektów uzyskujących wsparcie ekspertów inicjatywy JASPERS" z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki, Grupy JASPERS oraz przedstawicieli beneficjentów Działania 10.1 POIiŚ: OGP Gaz-System S.A., PGNiG S.A., Polskie LNG S.A., PSE Operator S.A. i Działania 10.3 POIiŚ (Golice Wind Farm Sp. z o.o.). Spotkanie to poprowadził Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Infrastrukturalnych MRR – Jarosław Orliński.

Lut'11

10

Z3 lutego 2011 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmienioną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.5).

Dokument uwzględnia zmiany dotyczące w szczególności:

 • realokacje środków UE pomiędzy działaniami w obrębie priorytetów:
  • III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – przeniesiono około 1,69 miliona euro z działania 3.3 Monitoring środowiska na działanie 3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom;
  • IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska – przeniesiono około 4,86 miliona euro na działanie 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza z działań 4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) oraz 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne (odpowiednio około 1,3 miliona euro oraz 3,56 miliona euro);
 • w sektorze transportu wprowadzono zapis o braku wymogu minimalnej wartości projektu, którego przedmiotem jest przygotowanie dokumentacji (w związku z uchwałą Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia z 22 grudnia 2010 r.);
 • w wybranych działaniach sektora transportu uzupełniono/doprecyzowano listę podmiotów (beneficjentów) kwalifikujących się do wsparcia w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko;
 • w wybranych działaniach uzupełniono/doprecyzowano listę przykładowych projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko;
oraz inne zmiany o charakterze doprecyzowującym i aktualizacyjnym.

Aktualna wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wraz z załącznikami została opublikowana w dziale Program Infrastruktura i Środowisko/Wytyczne MRR.Lut'11

10


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z Ministerstwem Środowiska w odpowiedzi na propozycje Komisji Europejskiej opracowało dokument pt.: Sposób przygotowania wersji elektronicznej wniosku o potwierdzenie w zakresie załącznika „Dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko”

Opracowanie zostało opublikowane na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Lut'11

9


W związku z przeprowadzeniem analizy obowiązujących wzorów umów o dofinansowanie dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi w ramach priorytetów I-XIII POIiŚ Instytucja Zarządzająca, kierując się stanowiskiem Ministerstwa Finansów odnośnie terminu początkowego okresu odsetkowego wprowadza modyfikację ww. wzorów umów w zakresie § 17 ust. 11, wobec czego otrzymuje brzmienie:

Odsetki od kwoty, o której mowa w ust. 2 są naliczane od dnia przekazania dofinansowania Beneficjentowi"

Zgodnie z powyższym, na podstawie interpretacji art. 207 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) dokonanej przez Ministerstwo Finansów w przypadku gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich są wydatkowane "nieprawidłowo" polegają one zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków. Za dzień przekazania środków beneficjentowi należy uznać dzień rachunku właściwej instytucji a nie dzień uznania rachunku beneficjenta.

Nowe wzory umów o dofinansowanie zostaną w najbliższym czasie umieszczone na stronie internetowej www.pois.gov.pl.

Sty'11

21


W ostatnim czasie nasiliły się pytania wnioskodawców o konieczność prowadzenia procedur środowiskowych w związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Instytut Nafty i Gazu, jako Instytucja Wdrażająca działania 10.1 i 10.2 Programu Infrastruktura i środowisko poniżej przedstawia swoje stanowisko w tej sprawie.

Stanowisko Instytucji Wdrażającej (INiG) w zakresie OOŚ w świetle nowo przyjętego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r.

Sty'11

21


Instytut Nafty i Gazu informuje o wydaniu przez Instytucję Zarządzającą Programem Infrastruktura i Środowisko zaleceń dotyczących wymogów kontroli wniosków o płatność w odniesieniu do wydatków wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych.

Pobierz zalecenia

Sty'11

19

Instytut Nafty i Gazu Instytucja Wdrażająca dla Działania 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego oraz 10.2 Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji POIiŚ informuje o przystąpieniu do procedury wyłaniania ekspertów zewnętrznych do oceny wniosków o dofinansowanie.

Regulamin powoływania ekspertów wraz z wszystkimi załącznikami

więcej>>

Sty'11

18


Wraz z zbliżającym się końcowym terminem składania dokumentów niezbędnych do oceny merytorycznej II stopnia w ramach I konkursu do działania 10.2 POIiŚ, otrzymujemy coraz więcej zapytań dotyczących zawartości załącznika 12. Oświadczenie dotyczące procedury zawierania umów dla zadań objętych projektem. Aby zapewnić spójność zawartych informacji oraz możliwość dokonania oceny, zamieszczamy zalecenia dotyczące sposobu sporządzania ww. załącznika.

Zalecenia Instytucji Wdrażającej w zakresie oceny procedur zawierania umów

Sty'11

3


Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej www.pois.gov.pl zostały zamieszczone "Zalecenia nr 10/2010 Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w sprawie wymogów kontroli na zakończenie realizacji projektów oraz kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu." Celem ww. zaleceń jest uszczegółowienie zakresu kontroli na zakończenie realizacji projektu oraz określenie sposobu realizacji kontroli trwałości po zakończeniu jego realizacji.

zestawienie uwag do zaleceń


Sty'11

3


Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej www.pois.gov.pl zostało zamieszczone "Zestawienie naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych popełnionych przez beneficjentów Funduszu Spójności i Programu Infrastruktura i Środowisko, stwierdzonych podczas kontroli zrealizowanych przez Prezesa UZP - dnia 22 listopada 2010 r." Celem opublikowania ww. naruszeń jest uniknięcie powielania błędów, związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych.


>> wiadomoci archiwalne <<